KRUK, jako emitent, jest bardzo aktywny na rynku obligacji. Do dzisiaj Spółka wyemitowała niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej ponad 1 360 mln zł, z czego ok. 540 mln zł zostało już wykupione zgodnie z harmonogramem. Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej ponad 820 mln zł z terminami wykupu w latach 2016-2021.

Zastrzeżenie

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Prospekt Podstawowy sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) realizowaną w ramach III Programu Emisji Obligacji i dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, został zatwierdzony w dniu 4 lutego 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.

Obligacje będą zaoferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia w drodze powtarzających się emisji. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Podstawowym oraz Ostatecznych Warunkach Emisji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji. Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ warunki emisji Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji i nie są znane w momencie publikacji Prospektu Podstawowego. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Ostatecznymi Warunkami Emisji dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi.

Elektroniczna wersja Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji publikowane są zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. publicznych (Dz.U. 2013.1382, j.t., z późn. zm.) na stronie internetowej Spółki www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych Współoferujących: Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl. Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Uwaga: poprzez akceptację niniejszego zastrzeżenia potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem i wyrażają zgodę na zawarte w nim ograniczenia.
Zapoznałem się z treścią powyższych zastrzeżeń, w pełni je rozumiem i akceptuję ich treść:

Przewiń do góry