Windykacja należności

 

Grupa Kapitałowa KRUK, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, opracowała model procesu zarządzania wierzytelnościami, który zapewnia skuteczność obsługiwanych spraw, utrzymując jednocześnie wysoki poziom satysfakcji klientów i wierzycieli. Windykacja należności przez Grupę Kapitałową KRUK prowadzona jest w oparciu o pro-klienckie podejście. Forma kontaktu i wykorzystywana argumentacja są ściśle dostosowane do charakterystyki danej sprawy, co przekłada się na indywidualne podejście do każdej z obsługiwanych wierzytelności. Windykacja należności prowadzona w sposób polubowny zwiększa stopień zaufania i zadowolenia klientów oraz przekłada się na wzrost poziomu pozytywnie zakończonych spraw.

Monitoring należności to szybka, wczesna i skuteczna odpowiedź na nieregularności w płatnościach, w tym nawet kilkudniowe opóźnienia w ich realizacji. Na tym wczesnym etapie obsługi ważne jest posiadanie odpowiedniego know-how oraz gotowych rozwiązań uwzględniających specyfikę wczesnego kontaktu z klientem. Istotnym jest więc nawiązanie współpracy z partnerem biznesowym, który dysponuje odpowiednimi narzędziami oraz podejściem procesowym. Monitoring należności korzysta głównie z technologii Contact Center. Kluczowym celem kontaktu jest przywrócenie sprawy do regularnej spłaty. W ramach monitoringu należności działania mają charakter łagodny i opierają się przede wszystkim na kontaktach telefonicznych. Bardzo istotny jest fakt, że na tym etapie skuteczność dotarcia i rozmowy z klientem jest bliska 100%.

Stosowane narzędzia:

 • Kontakty telefoniczne;

 • Wiadomości tekstowe;

 • Wiadomości głosowe;

 • Zindywidualizowane wezwania do zapłaty.

Celem procesu polubownego jest odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

Proces polubowny obejmuje bardzo szeroki zakres działań indywidualnie dopasowany dla każdego klienta. Wykorzystujemy wiele narzędzi dobranych do specyfiki portfela należności oraz potrzeb naszych partnerów biznesowych. Stąd też przyjmowany do obsługi pakiet wierzytelności każdorazowo poddawany jest analizie, a odpowiednie know-how, znajomość specyfiki branży oraz proces dostosowany do rodzaju spraw umożliwia skuteczne zarządzanie portfelem i precyzyjne zaplanowanie działań windykacyjnych. Realizujemy również procesy restrukturyzacji, a także podpisujemy porozumienia spłaty ratalnej. W obszarze procesu polubownego kładziemy duży nacisk na dotarcie do klienta, nawiązanie z nim kontaktu i ustalenie realnej możliwości spłaty zadłużenia.

Cele procesu polubownego:

 • Odzyskiwanie długu w maksymalnie krótkim czasie;
 • Pozyskanie informacji na temat kondycji finansowej osoby zadłużonej, prognoza możliwości spłaty zadłużenia;
 • Uaktualnienie danych teleadresowych;
 • Odzyskiwanie długów od osób zadłużonych, wobec których został już wcześniej bezskutecznie przeprowadzony proces; 
 • Ustalenie stanu majątkowego osoby zadłużonej.

Zalety zastosowania procesu polubownego: 

 • Bardzo wysoki wskaźnik dotarcia do Klienta;
 • Poprawa jakości portfela;
 • Zdyscyplinowanie osób zadłużonych;
 • Ograniczenie ryzyka pojawienia się większych zaległości.

Kancelaria Prawna RAVEN P. Krupa sp. k. należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Reprezentuje podmioty z Grupy KRUK oraz jej partnerów biznesowych w postępowaniach sądowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych.

 • ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Etap sądowy obejmuje okres od wszczęcia postępowania sądowego do momentu uzyskania tytułu wykonawczego. W ramach tego procesu Kancelaria Prawna RAVEN oferuje:

 1. Prowadzenie postępowań przedsądowych mających na celu polubowne rozwiązanie sporu.
 2. Prowadzenie postępowań sądowych w ramach postępowania zwykłego, klauzulowego oraz postępowań odrębnych. A w szczególności postępowania nakazowego, upominawczego, EPU oraz uproszczonego.
 3. Reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań upadłościowych i naprawczych.
 4. Prowadzenie postępowań spadkowych. W szczególności ustalenie kręgu spadkobierców klientów i wszczęcie postępowań mających na celu uzyskanie tytułu wykonawczego na spadkobiercę.
 5. Dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych oraz wierzytelności z sektora MŚP.
 6. Aktywny nadzór nad przebiegiem postepowania sądowego – monitoring sądowy.
 7. Prowadzenie procesów due diligence, w szczególności weryfikacja dokumentacji klienta.
 • ETAP POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Na etapie postępowania egzekucyjnego Kancelaria wykonuje m.in. następujące działania:

 1. Wszczęcie postępowań egzekucyjnych u najefektywniejszych komorników sądowych.
 2. Reprezentowanie wierzyciela w toku całego postępowania egzekucyjnego.
 3. Prowadzenie cyklicznego nadzoru nad przebiegiem postępowań egzekucyjnych – monitoring egzekucyjny.
 4. Ścisłą współpracę z komornikami sądowymi i nadzór postępowania w celu poprawy skuteczności prowadzonych postepowań oraz w celu ograniczenia kosztów egzekucji dla naszych partnerów biznesowych.
 5. Prowadzenie/Wspieranie procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości.
 6. Reprezentowanie klienta w postępowaniach przeciwegzekucyjnych.

Szczegółowy zakres świadczonych przez kancelarię usług można znaleźć na stronie internetowej: http://www.kancelariaraven.pl/

 

Zakup wierzytelności, obok obsługi wierzytelności na zlecenie, to drugi główny obszar aktywności Grupy KRUK. Swoją pozycję w tym zakresie Grupa konsekwentnie buduje już od kilkunastu lat - najpierw na rynku polskim, następnie rumuńskim, czeskim, słowackim, a od 2015r. również niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

Zdobyte doświadczenie, wiedza, dostęp do finansowania, dysponowanie odpowiednimi strukturami transakcyjnymi, pozwalają nam oferować naszym Partnerom profesjonalną współpracę i możliwość sfinalizowania sprzedaży każdego rodzaju aktywów (portfeli detalicznych, zabezpieczonych w tym wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych, MŚP).

Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipoteką ustanowioną na nieruchomości

Dla wierzytelności hipotecznych realizujemy zindywidualizowany, odrębny proces obejmujący wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje Grupa Kapitałowa KRUK w ramach poszczególnych usług. Głównym założeniem jest indywidualna obsługa i dopasowanie rozwiązania do specyfiki sprawy, wysokości zobowiązania, które w tych przypadkach stanowią należności o wysokich saldach, zabezpieczone ustanowioną na nieruchomości hipoteką. Proces został zaprojektowany w oparciu o niestandardowe rozwiązania, w których dedykowani pracownicy KRUK S.A. pełnią funkcję doradcy i wspierają klienta na każdym etapie procesu. Dzieje się to ze szczególnym uwzględnieniem procesu, którego celem jest dobrowolna sprzedaż nieruchomości. Współpracujemy także z partnerami w zakresie pośrednictwa nieruchomości bądź pośrednictwa finansowego.

Po przyjęciu sprawy do obsługi jest ona szczegółowo analizowana pod kątem sytuacji finansowej klienta, weryfikacji stanu i jakości zabezpieczenia. Następnie, w zależności od sytuacji i ustaleń, przeprowadzane są działania mające na celu przywrócenie regularności spłat, doprowadzenie do restrukturyzacji kredytu, sprzedaży nieruchomości na wolnym rynku lub w ostateczności doprowadzenie do licytacji i sprzedaży nieruchomości w toku egzekucji, ewentualnie jej przejęcia. Zapewnienie optymalnego systemu zarządzania należnościami hipotecznymi to główny cel naszej pracy operacyjnej. Przekłada się on  bezpośrednio na sprawne doprowadzenie do spłaty zadłużenia.

W ramach odzyskiwania należności zabezpieczonych hipotecznie, prowadzimy także postępowania na etapie sądowo-egzekucyjnym.

Przewiń do góry