ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ KRUK S.A.

Reklamację można złożyć w formie:

  • pisemnej: listem na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  • elektronicznej: za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.kruk.eu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kruksa.pl
  • ustnej: w rozmowie telefonicznej z Doradcą KRUK S.A., podczas wizyty w siedzibie KRUK S.A. lub w trakcie osobistego kontaktu z Doradcą KRUK S.A.

Wierzyciel powiadomi Stronę o przyjęciu reklamacji w terminie 7 dni od daty jej rejestracji - poprzez wysyłkę listownego lub mailowego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

Wierzyciel rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest zgodnie z polityką administratora danych, z uwzględnieniem życzenia Klienta: listownie, telefonicznie, pocztą elektroniczną (na poprawnie zweryfikowany przez Klienta adres e-mail). Jeżeli Klient nie określi preferencji dotyczących kanału odpowiedzi lub nie potwierdzi aktualności adresu e-mail, odpowiedź udzielana jest listownie.

Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie sprawy.

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, prosimy o precyzyjne podanie poniższych informacji:

Dane osobowe

imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania), telefon kontaktowy, adres e-mail

Dane sprawy

numer umowy, data zawarcia umowy, podmiot, z którym umowa została zawarta, numer sprawy

 

Złożona przez Państwa reklamacja powinna również zawierać:

  • opis okoliczności i faktów, stanowiących podstawę zgłoszenia
  • dokumenty stanowiące poparcie dla podniesionej argumentacji
  • sprecyzowane zarzuty
  • pożądany przez Państwa sposób rozwiązania sprawy
  • wskazanie preferowanego kanału przekazania odpowiedzi

Informujemy również, że mają Państwo możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwych miejscowo miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

  • Jeżeli spłacają Państwo swoje zobowiązania poprzez zawarcie oprocentowanej ugody z jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U.2016.892. j.t z późn. zm.), mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

Postępowanie może być wszczęte na Państwa wniosek. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania jest Rzecznik Finansowy: www.rf.gov.pl ; Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

Przysługuje Państwu również prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko podmiotowi, który nie uwzględnił złożonej reklamacji, a Państwo nie zgadzacie się z jego stanowiskiem.

 

NARUSZENIE ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

Każda osoba, która uzna jednak, że KRUK naruszył jedną lub więcej Zasad Dobrych Praktyk, może wnieść skargę do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie zgłoszonego naruszenia. Wniosek oraz dokładna instrukcja, w jaki sposób należy go wypełnić i przesłać, znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.

 

Przewiń do góry