ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PRZEZ KRUK S.A.

 

 Kto może złożyć reklamację:

Przyjmujemy reklamacje od podmiotów i osób fizycznych, które zgłoszą nam zastrzeżenia dotyczące aktywności biznesowej prowadzonej przez KRUK S.A.   

Reklamacje mogą do nas skierować osoby zadłużone, których zadłużenie jest przez nas obsługiwane, jak i inne osoby, które zgłaszają zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony KRUK S. A.

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami w imieniu naszego Klienta (osoby zadłużonej), bądź reprezentujecie Państwo inną osobę, formułującą zastrzeżenia, uprzejmie prosimy o dołączenie do reklamacji pełnomocnictwa, z którego jednoznacznie będzie wynikać Państwa upoważnienie do reprezentacji.

 

 W jaki sposób można złożyć reklamację:

Pisemnie: listem na adres KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław

Elektronicznie: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kruksa.pl lub poprzez czat z Doradcą i za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://pl.kruk.eu/klienci/kontakt oraz w serwisie https://e-kruk.pl/

Ustnie: w rozmowie telefonicznej z Doradcą KRUK S.A. lub podczas wizyty w siedzibie KRUK S.A.

 

 Jak przebiega proces reklamacyjny:

Powiadomimy Państwa o przyjęciu reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania poprzez wysyłkę listownego lub mailowego potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

Potwierdzenie przyjęcia reklamacji nie jest odpowiedzią na podniesione w reklamacji zarzuty. W trakcie obsługi Państwa reklamacji możemy się kontaktować w celu uściślenia zakresu zarzutów, doprecyzowania Państwa oczekiwań oraz weryfikacji danych kontaktowych, niezbędnych do wysyłki odpowiedzi.

Czas udzielenia odpowiedzi zależy zakresu i charakteru zarzutów. Rozpatrzymy Państwa reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez nas reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Państwa listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, kiedy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w podstawowym terminie, powiadomimy Państwa o podjętych przez nas czynnościach w celu wyjaśnienia sprawy oraz określimy nowy termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi. Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji nie przekroczy 60 dni od dnia jej otrzymania.

 

 Jakie informacje zawrzeć w reklamacji:

Zachęcamy do złożenia reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Państwa zastrzeżeń co do naszej działalności. Precyzyjne podanie poniższych informacji przy zgłaszaniu reklamacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie sprawy:

Dane osobowe (Kto zgłasza reklamację?)

imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania), telefon kontaktowy, adres e-mail

Dlaczego o to prosimy: Zgłoszenie reklamacji anonimowo utrudnia identyfikację okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu zgłoszenia. Państwa dane kontaktowe są nam również potrzebne, by skutecznie dostarczyć Państwu odpowiedź na podniesione zarzuty.

*Szczegóły dotyczące zobowiązania (Jakiej sprawy dotyczy reklamacja?)

-numer umowy, data zawarcia umowy, podmiot, z którym została zawarta umowa, numer sprawy, sygnatura akt sądowych lub komorniczych).

Dlaczego o to prosimy: Nasza spółka prowadzi działania w imieniu i na rzecz wielu wierzycieli. Precyzyjne określenie wierzytelności, której dotyczą zarzuty, pozwoli nam szybciej zająć się Państwa zgłoszeniem.

*Wskazanie identyfikatorów zadłużenia nie jest konieczne, jeżeli nie posiadają Państwo zobowiązań, obsługiwanych przez naszą spółkę

Okoliczności istotne dla analizy zgłoszenia (Czego dotyczy reklamacja?)

Zachęcamy do uzupełnienia reklamacji o:

  • opis okoliczności i faktów, stanowiących podstawę zgłoszenia;
  • dokumenty stanowiące poparcie dla podniesionej argumentacji;
  • sprecyzowane zastrzeżenia;
  • oczekiwany sposób rozwiązania sprawy;
  • wskazanie preferowanego kanału przekazania odpowiedzi na reklamację.

 

Informacje dodatkowe:

Jeżeli spłacają Państwo swoje zobowiązania poprzez zawarcie oprocentowanej ugody z jedną ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK, uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

Postępowanie może być wszczęte na Państwa wniosek. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania jest Rzecznik Finansowy: www.rf.gov.pl ; Biuro Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

W każdym przypadku mają Państwo możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwych miejscowo miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

Przysługuje Państwu również prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko podmiotowi, który nie uwzględnił złożonej reklamacji, a Państwo nie zgadzacie się z jego stanowiskiem.

Jeżeli uznają Państwo, że firma KRUK S.A. naruszyła jedną lub więcej z Zasad Dobrych Praktyk, to istnieje możliwość zgłoszenia skargi do Komisji Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Aby to zrobić, należy złożyć specjalny wniosek z prośbą o zbadanie naruszenia przez Komisję Etyki ZPF. Wniosek oraz opis zasad jego składania do Komisji Etyki ZPF znajdują się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

Przewiń do góry