PRACOWNICY

„Jednym z kluczowych filarów strategii HR w KRUK S.A. jest wzmacnianie kultury organizacyjnej. Choć badania potwierdzają, że nasza kultura organizacyjna jest już dzisiaj silna, wierzymy w ciągły rozwój i dążenie do doskonałości. Pracujemy nad tym, aby kultura organizacyjna była integralną częścią życia w firmie, wpływając na sposób, w jaki nasi pracownicy myślą, działają i podejmują decyzje. Wspieramy naszą kulturę organizacyjną poprzez promowanie wartości takich jak zaufanie, współpraca, odpowiedzialność, rozwój i prostota. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym nasi pracownicy czują się docenieni, zaangażowani i mogą rozwijać swoje umiejętności. Inicjatywy takie jak programy szkoleniowe, rozwojowe pomagają nam w budowaniu silnych relacji z naszymi pracownikami i wspierają ich rozwój zawodowy.

 

Drugim ważnym filarem naszej strategii HR jest skupienie na zbudowaniu Lean i Digital modelu kompetencji. Świat ciągle się zmienia, a my chcemy być gotowi na wyzwania, które przynosi przyszłość. Stawiamy na umiejętności cyfrowe, innowacyjność i efektywność, aby móc dostosowywać się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego. Wdrażamy nowoczesne narzędzia i technologie, które ułatwiają pracę i poprawiają wydajność naszych pracowników.

 

Trzeci filar naszej strategii HR to nowoczesne przywództwo. Wierzymy, że liderzy mają kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji i rozwoju naszych pracowników. Dlatego inwestujemy w rozwój umiejętności przywódczych naszych menedżerów, takich jak umiejętność komunikacji, motywowania zespołów i zarządzania zmianą. Wprowadzimy programy szkoleniowe, coachingowe, mentoringowe, które pomagają naszym liderom stawać się bardziej efektywnymi i inspirującymi.

 

Kolejnym ważnym aspektem strategii HR dla KRUK S.A. jest tworzenie zróżnicowanego, równego i inkluzywnego miejsca pracy. Wierzymy, że różnorodność jest naszą siłą i inspiruje innowacyjność oraz kreatywność. Dążymy do tego, aby w naszej firmie panowała atmosfera, w której wszyscy pracownicy są szanowani i mają równe szanse rozwoju. Działamy na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji i tworzenia środowiska, w którym każdy może czuć się akceptowany i doceniony.

 

Ostatnim filarem strategii HR w KRUK S.A. jest elastyczne środowisko pracy. Rozumiemy, że harmonia między życiem prywatnym a zawodowym jest ważna dla naszych pracowników. Dlatego staramy się tworzyć elastyczne warunki pracy, które pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb. Wprowadzamy programy pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy i różne formy czasu pracy, aby zapewnić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

 

Podsumowując, strategia HR w KRUK S.A. koncentruje się na byciu „Pracodawcą z wyboru” poprzez wzmacnianie kultury organizacyjnej, skupienie na Lean i Digital modelu kompetencji, promowanie nowoczesnego przywództwa, tworzenie zróżnicowanego, równego i inkluzywnego miejsca pracy oraz zapewnienie elastycznego środowiska pracy. Wierzymy, że te filary stanowią solidne podstawy naszej strategii HR, która wspiera rozwój i sukces naszych pracowników, a także umacnia naszą pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy.”

Olga Morawska HR Strategy Manager

 

 

Różnorodność naszych pracowników to fundament naszego sukcesu i istotny element naszej strategii biznesowej. Ułatwia nam ona międzynarodowy rozwój oraz wzmacnia innowacyjność i konkurencyjność. W różnorodności naszej załogi upatrujemy szansy na szybkie reagowanie na zmiany i lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów. Jednocześnie wiemy, że sprzyja ona poprawie wizerunku wśród partnerów biznesowych, klientów oraz kandydatów do pracy.

Wiemy, że jednym z najważniejszych czynników rozwoju Grupy KRUK jest satysfakcja pracowników. Doceniamy ich doświadczenie oraz dajemy możliwości dalszego rozwoju kariery. Dlatego dążymy do zmniejszenia wskaźnika rotacji pracowników, aby wiedza i know-how pozostawały w organizacji służąc jej dalszemu rozwojowi.

W 2022 roku w Grupie KRUK wskaźnik rotacji wyniósł 13,4% i był mniejszy o 1,6 pp niż w roku 2021.

Różnorodność osób pracujących w naszej organizacji to nasz atut. Zawdzięczamy jej sukces na arenie międzynarodowej oraz lepsze zrozumienie i odpowiadanie na potrzeby klientów. Stawiamy na kompetencje. Ani płeć, ani narodowość czy inne pozamerytoryczne aspekty nie determinują w naszej organizacji możliwości awansu. Ważne jest dla nas zaangażowanie i chęć rozwoju. Kobiety stanowią 60% wszystkich pracowników Grupy KRUK. Co ważne, 62% kobiet zajmuje też wysokie stanowiska menadżerskie i stanowi 42% osób na stanowiskach zarządczych (Zarząd i Rada Nadzorcza).

Brak dyskryminacji w Grupie KRUK rozumiemy również przez pryzmat wynagrodzeń. W przyjętej Strategii ESG deklarujemy osiągnięcie najpóźniej do 2025 roku pełnej równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę w spółkach Grupy. Na koniec 2022 roku wskaźnik porównujący mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wypłacanych pracownikom (Equal pay gap) dla całej Grupy wynosi 1,2%.

KRUK S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2013 roku. Karta to międzynarodowa inicjatywa Komisji Europejskiej na rzecz spójności i równości społecznej. Podstawową zasadą Karty jest zakaz dyskryminacji w miejscu pracy oraz honorowanie i uwzględnianie we wszelkich działaniach różnorodności. Zapisy dokumentu obowiązują w całej Grupie KRUK i są uwzględniane m.in. podczas procesów rekrutacyjnych.

 

EDUKACJA FINANSOWA

Znamy nasze kompetencje i skalę oddziaływania na lokalne społeczności. Ze względu na charakter naszej działalności znamy również największe wyzwania społeczne związane z kwestiami zarządzania finansami. Wierzymy, że wkład naszej firmy w rozwój społeczny to nie tylko codzienna działalność i pomoc klientom w spłacie zadłużenia. Chcemy i potrafimy dzielić się naszą wiedzą oraz zasobami i tak prowadzić działalność, aby łączyć cele ekonomiczne z dobrem społeczeństwa i środowiska. Prowadzimy edukacyjne akcje społeczne związane z finansami, sponsorujemy wydarzenia sportowe i kulturalne oraz włączamy się w akcje charytatywne.

 

Dzień bez Długów

Naszym flagowym projektem jest Dzień bez Długów obchodzony w Polsce 17 listopada. Tego dnia prowadzimy od 2009 roku kampanię, a obecnie działania są inicjowane również w Rumunii, Czechach i na Słowacji. Cel Dnia bez Długów to podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zarządzania finansami osobistymi i odpowiedzialnego zadłużania się, rozwój dojrzałości finansowej naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz uświadamianie korzyści płynących z dobrowolnej spłaty zobowiązań. W materiałach prezentujemy jak odpowiedzialnie kontrolować przychody i wydatki oraz jak racjonalnie oceniać swoje możliwości finansowe. Zwracamy uwagę na zachowania zakupowe i podpowiadamy, jak zabezpieczyć się na wypadek utraty źródła dochodów. W 2022 roku w Polsce przekaz kampanii „Dzień bez długów” był obecny w największych i najbardziej zasięgowych mediach – m.in. w RMF FM, TOK FM, Radiu Złote Przeboje, Radiu Pogoda oraz Onet.pl. W ramach działań edukacyjnych wzięliśmy również udział w konferencji „Pierwsza pomoc dla tonących w długach” zorganizowanej w Poznaniu przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. W 2022 roku informacja o Dniu bez długów dotarła do około 11 mln osób.

 

Portal Kapitalni.org

Portal realizuje systematyczną edukację finansową, realnie wpływającą na zachowania i postawy konsumentów. Treści edukacyjne, w tym ponad 600 merytorycznych artykułów, zostały przygotowane przez uznanych na rynku ekspertów, dziennikarzy i blogerów. Materiały na platformie ułożone zostały w specjalne ścieżki edukacyjne, z których przynajmniej jedną całą ścieżkę ukończyło 2700 osób. Z samego zaś portalu Kapitalni.org korzysta, rozszerzając swoją wiedzę w zakresie finansów, ponad 60 000 unikalnych użytkowników. Oprócz fachowych porad, na portalu znaleźć można łatwe w użyciu i praktyczne narzędzia dotyczące finansów. Dużym powodzeniem wśród użytkowników cieszą się m.in. formularze do tworzenia domowego budżetu i śledzenia wydatków, specjalne kalkulatory finansowe, oraz kursy wiedzy.

 

Kampania edukacyjna Windykacja? Jasna sprawa (KRUK S.A.)

Celem kampanii jest poruszanie tematów i zagadnień związanych z zadłużeniem, aby przybliżyć zarówno podstawy prawne, jak i zasady działania profesjonalnych firm windykacyjnych. Ważnymi odbiorcami kampanii są również partnerzy biznesowi, media i przedsiębiorcy.

 

Projekt MERITO (KRUK Romania)

Projekt ten narodził się podczas Szczytu Liderów Biznesu w Rumunii jeszcze w 2015 roku. Ma na celu wspieranie przez biznes środowiska nauczycielskiego w krzewieniu dobrych praktyk i wysokiej jakości wiedzy w systemie edukacji. Zaangażowani nauczyciele w ramach uznania są nagradzani na dorocznej gali za swój wkład w odbudowę społecznego prestiżu zawodu nauczyciela.

 

Projekt Credite Inteligente (KRUK Romania)

W ramach programu (za pomocą nowoczesnych treści w formacie wideo, artykułów, zeszytów ćwiczeń oraz warsztatów, prowadzonych przez pracowników firmy w ramach wolontariatu) młodzi ludzie uczą się odpowiedzialnego podejścia do zarządzania finansami.

W 2022 roku w projekcie wzięło udział 60 szkół z całej Rumunii. Swoją wiedzę w zakresie finansów poprawiło dzięki programowi łącznie ponad 2200 osób.

Przewiń do góry