DEKARBONIZACJA

Droga Grupy KRUK do neutralności klimatycznej

Działalność człowieka powoduje ciągłe zmiany w środowisku naturalnym, które w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie. Grupa KRUK, świadoma swojego wpływu na środowisko oraz oczekiwań interesariuszy w tym zakresie, zdecydowała się na wyznaczenie celów środowiskowych i włączenie ich do strategii ESG, stanowiącej część strategii biznesowej. Cele te oparte są na SDGs (Sustainable Development Goals) wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz na postanowieniach Zielonego Ładu Unii Europejskiej. Wszystko po to, aby rozwijać Grupę KRUK w duchu zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z Scope I i II GHG Protocol w każdym kraju działalności Grupy KRUK wprowadzono plan działań, którego ambitnym celem jest osiągnięcie 70% redukcji emisji CO2, m.in. poprzez poprawę efektywności floty samochodowej, wykorzystanie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach biurowych.

W związku z obowiązkami nałożonymi przez CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) Grupa KRUK chce spełnić założenia zawarte w Scope III GHG Protocol w odniesieniu do naszego modelu biznesowego, aby osiągnąć zrównoważony łańcuch wartości.

W celu dostosowania się do zmian klimatu definiujemy procesy, które są kluczowe z punktu widzenia zarządzania naszym wpływem na środowisko. Strategia biznesowa Grupy KRUK nastawiona jest na ciągły rozwój, co sprawia, że chcemy świadomie kontrolować nasze działania i decyzje wpływające na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. Stajemy się bardziej odporni na ryzyka związane ze zmianami klimatu poprzez optymalizację naszych procesów biznesowych. Pozwala nam to eliminować marnotrawstwa oraz zwiększyć efektywność i konkurencyjność.

Myśląc o Grupie KRUK jako o dostawcy usług rozumiemy, jak ważny dla naszych klientów i partnerów biznesowych stanie się ślad węglowy naszej działalności. Planujemy, że do 2026 roku w ramach strategii ESG Grupy KRUK będziemy ujawniać informacje o emisyjności każdego z naszych głównych procesów biznesowych.

Aby zrealizować wszystkie strategiczne cele środowiskowe, Grupa KRUK zobowiązuje się do ciągłego wyposażania pracowników, dostawców i społeczeństwa w wiedzę niezbędną do ochrony i poprawy stanu środowiska. Rozumiemy swoją rolę jako odpowiedzialny biznes – adaptujemy się do zmian klimatu oraz przyczyniamy się do rozwiązywania problemów środowiskowych. Poprzez edukację dążymy do zwiększenia świadomości jednostek i łańcucha wartości w kierunku bardziej zrównoważonych działań.

DANE ŚRODOWISKOWE

Monitorujemy i zmniejszamy swój wpływ na środowisko naturalne

[GRI 103-1, 103-2, 103-3 Aspekt: Energia, emisje]

 

W Grupie KRUK znamy wartość wiarygodności składanych deklaracji. Dlatego ekologiczne zmiany zaczęliśmy od siebie. Ograniczamy nasz ślad środowiskowy, wdrażając w organizacji małe i duże zmiany, które razem tworzą wielką różnicę.

 

Mierzymy zużycie energii

Ślad węglowy

 

Emisje w zakresach 1 oraz 2 zostały obliczone zgodnie ze standardami: The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance.
Zakres 1 obejmuje: spalanie benzyny, oleju napędowego w samochodach służbowych, spalanie gazu ziemnego oraz zużycie czynników chłodzących.
Zakres 2 obejmuje natomiast zużycie energii elektrycznej i cieplnej.

 

W latach 2019-2021 dzięki rozwiązaniom technologicznym, Grupa KRUK we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, zaoszczędziła blisko 550 tysięcy kartek papieru. Gdyby je ułożyć obok siebie, zajęłyby powierzchnię prawie pięciu pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej.
EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

Wspieramy podnoszenie świadomości ekologicznej

W Grupie KRUK angażujemy się w walkę nie tylko z długami finansowymi. W 2021 roku Dzień Długu Ekologicznego wypadł 29 lipca, czyli niemal o miesiąc szybciej niż w 2020 roku. W ciągu siedmiu miesięcy ludzkość zużyła zasoby Ziemi, które potrzebują roku, aby w zregenerować się w naturalny sposób. Wierzymy, że z długiem ekologicznym jest podobnie jak z długiem finansowym. Wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za jego spłatę, aby nie odziedziczyły go nasze dzieci. Dlatego jako Grupa KRUK od 2019 roku angażujemy się w promowanie wiedzy o długu ekologicznym i wskazujemy, że jednym z kluczowych sposobów na jego ograniczenie jest walka z nadmiernym konsumpcjonizmem.

Przewiń do góry