18/11/2020

Dywidenda i skup akcji

Praktyka w zakresie wypłaty dochodu (dywidenda lub dywidendowy skup akcji)

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dochodu, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.

Dane historyczne na temat dywidendy/dywidendowego skupu akcji

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok za 2018 rok za 2019 rok* za 2020 rok
Wartość wypłaconej dywidendy/skupu akcji 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł 94,0 mln zł 94,7 mln zł 95,0 mln zł 206,1 mln zł
Cena skupu jednej akcji N/A N/A N/A N/A N/A 350zł N/A
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł 5,0 zł 5,0 zł N/A 11 zł
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017 25 kwietnia 2018 2 lipca 2019 N/A 24 czerwca 2021
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017 27 kwietnia 2018 10 lipca 2019 18 listopada 2020 2 lipca 2021

 

*Skup akcji KRUK S.A. w ramach wypłaty dochodu dla akcjonariuszy za 2019 rok

Kluczowe informacje na temat Oferty skupu akcji:

  • KRUK S.A., zgodnie z Uchwałą nr 7/2020 WZA z dnia 31 sierpnia 2020  zamierza skupić do 271.000 akcji, za które oferuje cenę jednostkową 350,00 zł
  • Łączna wartość skupionych akcji będzie nie większa niż 94 850 000 zł, co stanowi około 25% zysku netto KRUK S.A. za rok 2019
  • Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 19 października do 13 listopada 2020 włącznie
  • Akcje mające być przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie nie mogą być obciążone prawami osób trzecich (tj. blokada, zastaw itp.) i nie mogą być zablokowane pod zlecenie sprzedaży na GPW
  • Z tytułu złożenia oferty zbycia akcji akcjonariusz nie będzie ponosił opłaty, natomiast od zrealizowanej transakcji sprzedaży, poniesie koszty prowizji zgodnie z taryfą opłat i prowizji podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego będą sprzedawane akcje

Harmonogram skupu

Data ogłoszenia Oferty skupu akcji                                                  13 października 2020

Rozpoczęcie przyjmowania ofert zbycia akcji                                  19 października 2020

Zakończenia przyjmowania ofert zbycia akcji                                  13 listopada 2020

Weryfikacja złożonych zapisów i przeprowadzenie redukcji            16 listopada 2020

Planowana data zawarcia transakcji odkupienia akcji                      18 listopada 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Zarząd KRUK S.A. poinformował, że od 19 października do 13 listopada 2020 r. przyjęte zostało 1 659 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 17 312 434 akcje Spółki (Oferta). 

Przyjętych zostało 393 ofert sprzedaży, z których każda obejmowała ilość akcji większą od 29 i mniejszą od 70 akcji, które łącznie objęły 17 349 akcji a po uwzględnieniu ofert złożonych wielokrotnie z jednego rachunku (6 ofert obejmujących łącznie 306 akcji), preferencyjnemu przydziałowi podlegało 387 ofert obejmujących łącznie 17 043 akcje. Ofertom z ilością akcji większą od 29 i mniejszą od 70 zostało przydzielone 387 akcji. Ilość ofert, z których każda obejmowała nie więcej niż 29 akcji lub nie mniej niż 70 akcji wyniosła 1 269 i łącznie te oferty objęły 17 295 391 akcji. 

Po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji dla ofert obejmujących nie więcej niż 29 akcji oraz nie mniej niż 70 akcji, ustalona została średnia stopa redukcji 98,44%. Ofertom z ilością akcji nie większą niż 29 akcji nie przydzielono żadnych akcji, ofertom obejmującym nie mniej niż 70 akcji każda przydzielono łącznie 270 613 akcji. 
Łącznie Spółka skupi od akcjonariuszy 271 000 akcji po cenie jednostkowej 350,00 zł. Planowanym dniem rozliczenia Ofert jest 18 listopada 2020 roku.

* Więcej informacji Raport bieżący nr 26/2020: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku  - Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji, Raport bieżący nr 42/2020: Informacja o przyjętych od akcjonariuszy spółki ofertach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych i w aktualnościach ze Spółki

 

 

 

Przewiń do góry