25/09/2020

Dywidenda i skup akcji

Szczegóły skupu akcji KRUK S.A. są dostępne tutaj.

 

Praktyka w zakresie wypłaty dochodu (dywidenda lub dywidendowy skup akcji)

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dochodu, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.

Dane historyczne na temat dywidendy/dywidendowego skupu akcji

  za 2014 rok za 2015 rok za 2016 rok za 2017 rok za 2018 rok za 2019 rok*
Wartość wypłaconej dywidendy/skupu akcji 25,9 mln zł 35,5 mln zł 37,5 mln zł 94,0 mln zł 94,7 mln zł 95,0 mln zł
Cena skupu jednej akcji N/A N/A N/A N/A N/A 350zł
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł 2,0 zł 2,0 zł 5,0 zł 5,0zł N/A
Dzień dywidendy 1 lipca 2015 8 lipca 2016 29 czerwca 2017 25 kwietnia 2018 2 lipca 2019 N/A
Termin wypłaty 24 lipca 2015 29 lipca 2016 5 lipca 2017 27 kwietnia 2018 10 lipca 2019 18 listopada 2020

 

* Więcej informacji Raport bieżący nr 26/2020: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku  - Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji i w aktualnościach ze Spółki

 

Skup akcji KRUK S.A. w ramach wypłaty dochodu dla akcjonariuszy

Co inwestor powinien wiedzieć, by sprzedać akcje w Ofercie?

Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020 przez Santander Biuro Maklerskie.  Akcjonariusz może dokonać  zapisu również poprzez biuro/dom maklerski, w którym  posiada swój rachunek papierów wartościowych z zaewidencjonowanymi akcjami KRUKa.

Kluczowe informacje na temat Oferty skupu akcji:

 • KRUK S.A., zgodnie z Uchwałą nr 7/2020 WZA z dnia 31 sierpnia 2020  zamierza skupić do 271.000 akcji, za które oferuje cenę jednostkową 350,00 zł
 • Łączna wartość skupionych akcji będzie nie większa niż 94 850 000 zł, co stanowi około 25% zysku netto KRUK S.A. za rok 2019
 • Oferty sprzedaży akcji będą przyjmowane od 19 października do 13 listopada 2020 włącznie
 • Akcje mające być przedmiotem odpowiedzi na Wezwanie nie mogą być obciążone prawami osób trzecich (tj. blokada, zastaw itp.) i nie mogą być zablokowane pod zlecenie sprzedaży na GPW
 • Z tytułu złożenia oferty zbycia akcji akcjonariusz nie będzie ponosił opłaty, natomiast od zrealizowanej transakcji sprzedaży, poniesie koszty prowizji zgodnie z taryfą opłat i prowizji podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego będą sprzedawane akcje

 

Harmonogram skupu

Data ogłoszenia Oferty skupu akcji                                                  13 października 2020

Rozpoczęcie przyjmowania ofert zbycia akcji                                  19 października 2020

Zakończenia przyjmowania ofert zbycia akcji                                  13 listopada 2020

Weryfikacja złożonych zapisów i przeprowadzenie redukcji            16 listopada 2020

Planowana data zawarcia transakcji odkupienia akcji                      18 listopada 2020

W dniu zawarcia transakcji (poza rynkiem regulowanym) akcjonariusze, którzy sprzedadzą akcje w ramach Oferty, otrzymają płatność za te akcje na rachunki maklerskie, na których akcje są przechowywane oraz zostaną odblokowane na rachunku pozostałe akcje KRUKa, które w wyniku redukcji i przydziału nie zostały objęte skupem.

 

 

 

Jak odpowiedzieć na Ofertę :

Akcjonariusz spółki KRUK SA zamierzający złożyć ofertę sprzedaży powinien skontaktować się z biurem maklerskim, prowadzącym rachunek maklerski akcjonariusza, na którym zapisane są akcje, gdzie uzyska informacje o obowiązującej procedurze:

 

 1. akcjonariusz wszystkie formalności związane z odpowiedzią na Ofertę skupu akcji wykona w biurze/domu maklerskim (złożenie dyspozycji blokady akcji oraz oferty sprzedaży akcji może być możliwe również poprzez dyspozycję telefoniczną lub internetową, jeżeli regulacje danego brokera pozwalają na takie przyjęcie oferty sprzedaży akcji)

   

 2. jeśli akcjonariusz posiada akcje zdeponowane w banku powierniczym, to:

  - w banku powierniczym będzie musiał złożyć dyspozycję blokady akcji, które zamierza sprzedać w odpowiedzi na Ofertę oraz polecenie wystawienia instrukcji rozliczeniowej do KDPW w celu przeniesienia własności akcji

  - powinien uzyskać świadectwo depozytowe, potwierdzające dokonanie blokady akcji w związku z Ofertą

  - świadectwo depozytowe z podpisanym formularzem oferty sprzedaży akcji w odpowiedzi na Ofertę dostarcza do siedziby Santander Biuro Maklerskie w oryginale lub przekazuje na adresy mailowe: [OPS@santander.pl  oraz magdalena.abramowska@santander.pl] jeśli powyższe dokumenty są podpisane certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady redukcji złożonych zapisów:

W przypadku kiedy liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę przekroczy 271.000, przeprowadzona zostanie redukcja złożonych ofert sprzedaży według poniżej opisanych zasad:

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 7/2020 ZWZA Spółki z dnia 31.08.2020 oferty sprzedaży złożone na ilość akcji większą od 29 i mniejszą od 70 zostaną zrealizowane w ilości jednej akcji.
 2. Pozostałe oferty sprzedaży, w tym obejmujące ilość akcji mniejszą niż 30 oraz równą lub większą od 70 akcji zostaną objęte proporcjonalną redukcją, przy zaokrągleniu wyliczonej liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.  
 3. Przy założeniu, że ilość akcji w złożonych ofertach sprzedaży przekroczy 50% wszystkich akcji w Spółce, można stwierdzić, że w wyniku zastosowania proporcjonalnej redukcji, oferty zbycia akcji złożone na ilość akcji mniejszą lub równą 29 akcjom nie zostaną zrealizowane.

 

UWAGA:

Zgodnie z treścią ogłoszonej Oferty, jeden akcjonariusz Spółki, , żeby skorzystać z preferencji przy alokacji akcji, może złożyć jedną ofertę sprzedaży akcji z ilością w przedziale od 30 do 69 akcji z jednego rachunku maklerskiego, na którym ma zarejestrowane akcje Spółki.

W przypadku złożenia przez jednego akcjonariusza z jednego rachunku maklerskiego kilku ofert sprzedaży na ilość akcji w przedziale od 30 do 69 akcji, takie oferty zostaną potraktowane jako jedna oferta sprzedaży, na łączną ilość akcji wynikającą z ofert sprzedaży (w przedziale 30-69 akcji) złożonych przez tego akcjonariusza z jednego rachunku, podlegająca proporcjonalnej redukcji zgodnie z pkt. 3 powyżej.

 

Dodatkowe Q&A

Kto może skorzystać ze Skupu? Czy wszyscy inwestorzy mogą się zapisać?

Każdy akcjonariusz może zgłosić akcje KRUKa do skupu – zarówno inwestorzy instytucjonalni jak i inwestorzy indywidualni mogą zgłosić swoje akcje do skupu w ramach Oferty.

Kto może udzielić mi dodatkowych informacji o skupie? 

W przypadku dodatkowych wątpliwości dotyczących procedury złożenia zapisu w odpowiedzi na Ofertę lub problemu z dostępem do wskazanej placówki przyjmującej zapisy, prosimy o kontakt pod nr telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 22) 586 85 64, (+48 61) 856 57 71

Pytania mogą być również kierowane do zespołu Relacji inwestorskich KRUK S.A.: ir@kruksa.pl

bądź telefonicznie:

Dyrektor obszaru relacji inwestorskich i rozwoju:

Tomasz Kałuziak: +48 71 790 22 13

Menadżerowie ds. relacji inwestorskich i rozwoju:

Anna Kowalczyk: +48 71 790 22 80

Monika Krzysztofik +48 71 790 28 12

 

Zapytania mogą być również kierowane bezpośrednio do biura maklerskiego, prowadzącego rachunek maklerski akcjonariusza, na którym zapisane są jego akcje.

Czy moje akcje zostaną zablokowane po zapisaniu się na skup?

Tak, przed złożeniem oferty sprzedaży akcjonariusz musi zablokować akcje, które mają być objęte skupem. Blokada ta będzie się utrzymywać do dnia zawarcia/rozliczenia transakcji włącznie - zwolnienia dokonuje każdy z domów maklerskich i banków we własnym zakresie i mogą się tu pojawić różnice w procesie, o które warto dopytać w swoich domach maklerskich.  

Który dom maklerski został wybrany do przeprowadzenia skupu w imieniu Spółki KRUK?

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Santander Bank Polska S.A – Santander Biuro Maklerskie: https://www.santander.pl/inwestor, bm.sekretariat@santander.pl

 

Gdzie znajdę szczegóły oferty?

Pełna treść oferty skupu akcji znajduje się tutaj.

 

Kiedy i jak dowiem się, ile posiadanych przeze mnie akcji będzie skupione?

 

Przewidywany dzień określenia poziomu redukcji to 16 listopada, natomiast przewidywany dzień rozliczenia i nabycia akcji to 18 listopada 2020

 

Jak do tej pory nie byłem akcjonariuszem KRUKa. Czy, jeśli nabędę akcje dziś, będę również mógł uczestniczyć w skupie akcji?

 

Tak, jeśli transakcja nabycia akcji zostanie rozliczona i zapis zostanie złożony poprawnie do 13 listopada akcje wezmą udział w Ofercie. Praktycznie, by móc zapisać się na skup 13 listopada, akcje należy nabyć najpóźniej 10 listopada.

 

Czy zamiast skupu akcji mogę skorzystać z wypłaty dywidendy?

 

KRUK S.A. nie wypłaca dywidendy za rok 2019, jednak zgodnie z decyzją akcjonariuszy, część zysku za rok 2019 przeznaczono na skup akcji.

 

Czy w okresie skupu mogę swobodnie dokonywać transakcji akcjami KRUKa?

 

Jako właściciel akcji KRUKa, inwestor może, zgodnie z regulacjami prawnymi, swobodnie dokonywać transakcji akcjami, które nie zostały jeszcze zapisane do skupu w domu maklerskim. Gdy inwestor zapisze się na skup ze swoimi akcjami, wówczas akcje zostają zablokowane na rachunku do czasu rozliczenia transakcji skupu.


Kiedy otrzymam środki ze sprzedanych akcji?

 

Przewidywany dzień rozliczenia i nabycia akcji to 18 listopada 2020, jednak ze względu na różnice w księgowaniu, środki mogą trafić z opóźnieniem – w zależności od domu maklerskiego, w jakim otwarty jest rachunek.

Przewiń do góry