Priorytety zrównoważonego rozwoju i wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Priorytety zrównoważonego rozwoju i wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Zgodnie z wdrożonymi zasadami ładu korporacyjnego rozwijamy Grupę KRUK w sposób zrównoważony. Nasze działania opieramy na trzech filarach – odpowiedzialności ekonomicznej, odpowiedzialności społecznej oraz odpowiedzialności środowiskowej. Kwestie ESG koordynuje osoba zajmująca utworzone w październiku 2021 roku stanowisko ESG Strategy Managera podlegające bezpośrednio Head of Strategy i prezesowi zarządu.

 

Odpowiedzialność ekonomiczna

Polega na wspieraniu gospodarki poprzez pomoc w przywracaniu płynności finansowej na rynku. Działania Grupy w rzetelny i otwarty sposób prezentują konsumentom problematykę związaną z zadłużeniem, które odzyskiwane jest zgodnie z normami prawa i przyjętymi w Grupie dobrymi praktykami oraz z poszanowaniem klientów. Spółki Grupy KRUK aktywnie angażują się też we współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami, które dbają o zrównoważony i etyczny rozwój gospodarczy.

W tym obszarze wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju:

 

 

Odpowiedzialność społeczna

Koncentruje się na:

  • utrzymywaniu partnerskich relacji z pracownikami, szacunku dla różnorodności i zapewnianiu możliwości rozwoju zawodowego; bezwzględnie przestrzegamy praw pracowniczych oraz zapisów Deklaracji Praw Człowieka; wspieramy partnerstwo, współpracę oraz wolność wyrażania emocji;
  • prowadzeniu akcji społecznych podkreślających znaczenie normy społecznej związanej ze spłatą zobowiązań finansowych; wzmacniamy w społeczeństwie świadomość odpowiedzialności za zadłużenie i konsekwencji związanych z brakiem jego spłaty; w przejrzysty sposób wyjaśniamy również elementy procesu windykacyjnego.

W tym obszarze wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju:

      

 

Odpowiedzialność środowiskowa

Polega na ekologicznych działaniach i stosowaniu zasady zero waste; dodatkowo poprzez działania w zakresie edukacji finansowej podnosimy świadomość społeczną dotyczącą tzw. nadmiernego konsumpcjonizmu i wskazujemy, że jego ograniczenie korzystnie wpływa m.in. na środowisko naturalne.

W tym obszarze wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Przewiń do góry