Jak się zabezpieczyć na wypadek kłopotów finansowych. Gwarancja bankowa to jedna z możliwości.

Jak się zabezpieczyć na wypadek kłopotów finansowych. Gwarancja bankowa to jedna z możliwości.

Gwarancja bankowa to zabezpieczenia wierzytelności. Przedsiębiorcy często decydują się na taką umowę z bankiem, ponieważ zwiększa ich wiarygodność biznesową w oczach klientów i partnerów. Korzystają z niej taż osoby fizyczne. Kiedy?

W sytuacjach indywidualnych osób gwarancja bankowa to pomoc w spłacie kredytu, jeśli kredytobiorca będzie miał kłopoty finansowe. Dzięki temu można więc uniknąć problemów związanych z naliczonymi odsetkami i narastaniem długu.

Pojęcie gwarancji bankowej jest zdefiniowane w art. 81 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, „gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”.

Jak dokładnie działa ta specyficzna umowa z bankiem?

Co to jest gwarancja bankowa?

Na jej mocy bank (gwarant) zobowiązuje się wykonać świadczenia pieniężne na poczet kredytobiorcy (osoby fizycznej lub firmy) po spełnieniu przez niego określonych warunków. Innymi słowy, jeśli dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania, a więc np. nie spłaci kredytu lub nie zapłaci dostawcy za towary, bank wypłaci określoną sumę wierzycielowi (beneficjentowi). Może to zrobić bezpośrednio lub za pomocą innej instytucji. 

Aby taka  umowa była wiążąca, musi zostać zawarta na piśmie. Chętnie korzystają z niej przedsiębiorcy, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą od niedawna. Ta forma zabezpieczenia zwiększa ich wiarygodność w oczach dostawców czy kontrahentów.

Gwarancja bankowa – na co zwrócić uwagę?

Decydując się na gwarancję bankową, należy zwrócić uwagę na rodzaj tej formy zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku gwarancji bankowej warunkowej w umowie zawiera się określone warunki, jakie beneficjent musi spełnić, aby otrzymać należność. 

W praktyce oznacza to, że wierzyciel musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że dłużnik pomimo wezwań do zapłaty nie uregulował zobowiązania. Z punktu widzenia beneficjenta znacznie wygodniejszą formą zabezpieczenia wierzytelności jest gwarancja bankowa bezwarunkowa. W tym przypadku nie musi on dostarczać dowodów, że należą mu się środki z tytułu umowy gwarancyjnej.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Gwarancji bankowej może udzielić tylko bank. Aby ją uzyskać, należy jednak spełnić określone warunki. Jakie?

  1. Dłużnik musi mieć wysoką zdolność kredytową, o której w dużej mierze decyduje stabilna sytuacja finansowa oraz pozytywna historia kredytowa. Więcej o zdolności kredytowej w artykule Zdolność kredytowa – co daje i co to takiego? 
  2. Drugim istotnym warunkiem jest ustalenie zabezpieczenia zapewniającego bankowi zwrot należności w razie wypłacenia wierzycielowi pieniędzy. Może nim być hipoteka, weksel, poręczenie lub zastaw rejestrowy. Dzięki temu gwarant zyskuje pewność, że będzie mógł odzyskać od dłużnika środki wypłacone w ramach gwarancji bankowej. W praktyce oznacza to, że jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania w terminie, bank wypłaca kwotę gwarancyjną beneficjentowi, a następnie dzięki zabezpieczeniu może ściągnąć należność z dłużnika. 

Ile wynosi gwarancja bankowa? Jej wysokość zależy od rodzaju zabezpieczenia, a także od zdolności kredytowej dłużnika. Warto też wiedzieć, wygasa ona po terminie ustalonym w umowie. Oprócz tego może to nastąpić jeśli dłużnik wcześniej spłaci zobowiązanie, beneficjent dobrowolnie zrzeknie się gwarancji lub nastąpi inne zdarzenie określone w umowie gwarancji, które wywoła jej wygaśnięcie.

Ile kosztuje gwarancja bankowa i czy to się opłaca?

Trudno jednoznacznie wskazać, jaki jest całkowity koszt gwarancji bankowej. Oprócz samej prowizji pobieranej przez bank, mogą pojawić się też koszty dodatkowe, np. opłata za rozpatrzenie wniosku. Rozsądnie jest więc przed podjęciem ostatecznej decyzji przyjrzeć się dokładnie poszczególnym ofertom.

Czy warto wnioskować o gwarancję bankową? Takie zabezpieczenia ma bez wątpienia kilka ważnych zalet.

  1. Wierzyciel może szybko odzyskać dług bez postepowania sądowego.
  2. Dłużnik z kolei zyskuje większą wiarygodność w oczach kontrahentów, nawet jeśli jego firma ma krótki staż.
  3. Jest to też dobry sposób, aby podnieść swoją zdolność kredytową. Trzeba jednak pamiętać, że największe szanse na jej otrzymanie mają osoby z pozytywną historię kredytową. Wnioskodawcy, którzy w przeszłości mieli problemy ze spłatą zadłużeń, muszą liczyć się z odmową banku.
PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry