Słownik pojęć

To oświadczenie banku, na podstawie którego komornik lub urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Firma, która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o wiarygodnych firmach i podmiotach gospodarczych oraz o osobach zadłużonych. Jednym z działających w Polsce BIGów jest ERIF BIG S.A.

Można je nazwać zbiorową pamięcią banków. Przechowywane są tam informacje o zaciąganych kredytach oraz historii ich spłaty. W przypadku złożenia wniosku o kredyt lub pożyczkę, bank może sprawdzić historię przebiegu zobowiązań wnioskodawcy.

W języku prawniczym tak nazywa się sprzedaż/przelew wierzytelności. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

To takie dane osobowe, które zawierają wyjątkowo personalny/osobisty charakter np. przekonania religijne, poglądy polityczne, informacje o nałogach, stanie zdrowia czy skazaniach.

To niespełnione pieniężne lub rzeczowe świadczenie klienta na rzecz wierzyciela. W znaczeniu ekonomicznym, zobowiązanie powstaje wówczas, gdy zachodzi różnica w czasie pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania.

To osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego lub rzeczowego. Wynika to z istniejącego między nimi stosunku prawnego.

Występuje wtedy, kiedy państwowe organy egzekucyjne stosują środki przymusu, aby spełnić świadczenia wskazane w tytule egzekucyjnym i przysługujące wierzycielowi od klienta.

To specjalne postępowanie cywilne, w którym - zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego - w drodze elektronicznej może być realizowane dochodzenie roszczeń pieniężnych. 

To dowód transakcji kupna-sprzedaży wystawiany przez dostawcę. Na fakturze znajduje się data, informacje o nabywcy oraz sprzedawcy wraz z ich dodatkowymi danymi (np. Numerem Identyfikacji Podatkowej), a także cena oraz ilość kupionych towarów. Faktura stanowi dokument potwierdzający, że transakcja kupna-sprzedaży została zawarta.

To nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorcom wystawienie na sprzedaż wierzytelności. Przykładem giełdy wierzytelności jest serwis VERIF.pl.

To forma zabezpieczenia wierzytelności, która polega na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości klienta lub osoby trzeciej na rzecz wierzyciela w postaci wpisu do księgi wieczystej. W przypadku niewywiązania się klienta ze zobowiązania wobec wierzyciela, ten ostatni ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia (lub jego części) w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaszenie hipoteki.

To urzędnik państwowy powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach.

To inaczej kwota główna/kapitał wynikający bezpośrednio z zaległości, bez naliczenia dodatkowych kar umownych, odsetek ustawowych i innych kosztów dodatkowych, które wynikają z opóźnienia w płatności i niewywiązania się z warunków umowy.

To cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania.

To umowa między wierzycielem a poręczycielem/żyrantem (osobą trzecią). Na jej podstawie poręczyciel/żyrant zobowiązuje się, że w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez klienta głównego zobowiązania, przejmie on to zobowiązanie (kodeks cywilny). 

To instytucja prawa cywilnego, która określa skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas wskazany w ustawie. Przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. Przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy. Tak więc - z punktu widzenia przepisów polskiego kodeksu cywilnego - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

W prawie cywilnym oznacza uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstaje z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby.

Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich. Oprócz oprocentowania, uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu).

To firma lub inny podmiot, który w imieniu i na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego wykonuje czynności zmierzające do odzyskania należności, np. KRUK jest serwiserem funduszu Prokura.

To środek zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym wnoszony do sądu rejonowego we wszystkich przypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem tych wyraźnie w ustawie przewidzianych (np. artykuł 870 kodeksu postępowania cywilnego). Uprawniony do wniesienia skargi jest klient, wierzyciel, a także każdy uczestnik postępowania i osoba trzecia, jeżeli czynność narusza jej prawa. Komornik obowiązany jest do naprawienia szkody, jeżeli wyrządził ją umyślnie lub przez niedbalstwo, a poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie. Za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem komornika, Skarb Państwa odpowiada solidarnie z komornikiem. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zaniechaniu, z których szkoda wynikła.

Określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.

Określa, kto jest wierzycielem, a kto osobą zadłużoną. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

To oficjalny dokument, który jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia egzekucji.

To porozumienie/umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.

To papier wartościowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta, czyli osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność.

To osoba lub podmiot, który przekazał bądź sprzedał dług na rzecz innego wierzyciela na podstawie umowy cesji wierzytelności.

To przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. W obrocie gospodarczym - wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych z różnych tytułów, np. wypłaconych zaliczek, sprzedaży produktów, wykonanych robót i usług, rozliczeń z budżetem, pracownikami.

Przewiń do góry