Słownik pojęć

To oświadczenie banku, na podstawie którego komornik lub urząd skarbowy mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne. Od 1 sierpnia 2016 r. bankowy tytuł egzekucyjny przestał obowiązywać.

Firma, która gromadzi, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o wiarygodnych firmach i podmiotach gospodarczych oraz o osobach zadłużonych. Jednym z działających w Polsce BIGów jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A..

Można je nazwać zbiorową pamięcią banków. Przechowywane są tam informacje o zaciąganych kredytach oraz historii ich spłaty. W przypadku złożenia wniosku o kredyt lub pożyczkę bank może sprawdzić historię przebiegu zobowiązań wnioskodawcy.

W języku prawniczym tak nazywa się sprzedaż/przelew wierzytelności. Cesja to umowa cywilnoprawna, która pozwala przenieść prawo do wierzytelności z cedenta na osobę trzecią, czyli cesjonariusza. Przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

To dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby.

To niespełnione pieniężne lub niepieniężne świadczenie klienta na rzecz wierzyciela. W znaczeniu ekonomicznym zobowiązanie powstaje wówczas, gdy pomiędzy momentem zaistnienia obowiązku zapłaty, a momentem jego zrealizowania zachodzi różnica w czasie.

To osoba prawna lub fizyczna, która jest zobowiązana do uregulowania wobec innej osoby prawnej lub fizycznej (wierzyciela) zobowiązania (długu) pieniężnego lub niepieniężnego. Wynika to z istniejącego między nimi stosunku prawnego.

To czynności stron lub organów egzekucyjnych zmierzające do zaspokojenia wierzyciela, czyli spełnienia świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym.

To postępowanie cywilne, w którym - zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego  w drodze elektronicznej może być realizowane dochodzenie roszczeń pieniężnych. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 1; działu VIII tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

To podstawowy dokument sprzedaży, zawierający szczegółowe dane na temat zawartej transakcji. Rachunek może być wystawiony przez podatnika (osoba fizyczna lub prawna), który prowadzi działalność gospodarczą, pod warunkiem, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku wystawienia faktury. Na fakturze znajduje się data, informacje o nabywcy oraz sprzedawcy wraz z ich dodatkowymi danymi (np. Numerem Identyfikacji Podatkowej), a także cena oraz liczba kupionych towarów.

To rejestr utworzony i prowadzony zgodnie z przepisami prawa, który umożliwia przedsiębiorcom zbycie przysługującej im wierzytelności. Przykładem giełdy wierzytelności jest serwis VERIF.pl.

To forma zabezpieczenia wierzytelności, która polega na ustanowieniu rzeczowego prawa na nieruchomości klienta lub osoby trzeciej na rzecz wierzyciela w postaci wpisu do księgi wieczystej. W przypadku niewywiązania się klienta ze zobowiązania wobec wierzyciela, ten ostatni ma prawo do zaspokojenia swojego roszczenia (lub jego części) w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na zmianę właściciela przedmiotowej nieruchomości. Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaszenie hipoteki.

To urzędnik państwowy powołany do pełnienia czynności egzekucyjnych i innych wskazanych w ustawach.

To inaczej kwota główna/kapitał wynikający bezpośrednio z zaległości, bez naliczenia dodatkowych kar umownych, odsetek ustawowych i innych kosztów dodatkowych, które wynikają z opóźnienia w płatności i niewywiązania się z warunków umowy.

To cena, jaką musi zapłacić pożyczkobiorca za możliwość uzyskania kapitału i swobodnego nim dysponowania.  

To umowa między wierzycielem a poręczycielem/żyrantem (osobą trzecią). Na jej podstawie poręczyciel/żyrant zobowiązuje się, że w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez klienta głównego zobowiązania, przejmie on to zobowiązanie (kodeks cywilny). 

To instytucja prawa cywilnego, która określa skutki prawne będące następstwem niewykonywania uprawnień przez czas wskazany w ustawie. Przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych. Przedawnione roszczenie nie wygasa, lecz nie będzie mogło być zrealizowane w oparciu o przymus państwowy. Tak więc - z punktu widzenia przepisów polskiego kodeksu cywilnego - po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

W prawie cywilnym oznacza uprawnienia żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia, np. jeżeli ktoś naruszy prawo własności, powstaje z tą chwilą określone roszczenie właściciela w stosunku do danej osoby.

Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. To całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert kredytów konsumenckich. Oprócz oprocentowania, uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania kredytu).

To firma lub inny podmiot, który w imieniu i na rzecz funduszu wierzytelności wykonuje czynności zmierzające do odzyskania należności, np. KRUK jest serwiserem funduszu Prokura.

To środek zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym wnoszony do sądu rejonowego we wszystkich przypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem tych wyraźnie w ustawie przewidzianych (np. artykuł 870 kodeksu postępowania cywilnego). Uprawniony do wniesienia skargi jest każdy uczestnik postępowania i osoba trzecia, jeżeli czynność narusza jej prawa. Komornik obowiązany jest do naprawienia szkody, jeżeli wyrządził ją umyślnie lub przez niedbalstwo, a poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie. Za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem komornika Skarb Państwa odpowiada solidarnie z komornikiem. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem dwóch lat od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o czynności lub zaniechaniu, z których szkoda wynikła.

Określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.  

Określa, kto jest wierzycielem, a kto osobą zadłużoną. Stanowi orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy. Stwierdza on istnienie i zakres roszczenia wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku wykonania świadczenia przez dłużnika. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który stanowi podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

To oficjalny dokument, który jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia egzekucji. 

To porozumienie/umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. 

To papier wartościowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta, czyli osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność. 

To osoba lub podmiot, który przekazał bądź sprzedał dług na rzecz innego wierzyciela na podstawie umowy cesji wierzytelności.  

To przysługujące wierzycielowi uprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. 

Przewiń do góry