Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie zwykle wiąże się z koniecznością posiadania znacznego kapitału. Jednak możliwe jest dokonywanie inwestycji nawet za kilkadziesiąt złotych. Taką możliwość dają fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 146, poz. 1546 późn. zm.), fundusz inwestycyjny to podmiot, „którego wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze (...) proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”.

W praktyce oznacza to gromadzenie nawet niewielkich środków od licznych inwestorów, a całość zebranych aktywów jest inwestowana w instrumenty finansowe oraz na rynkach, które sprecyzowane są w statucie danego funduszu, np. obligacje, akcje. Fundusze inwestycyjne są więc formą zbiorowego inwestowania, dla którego wystarczy nawet niewielki kapitał. Jako potwierdzenie wpłaty, każdy z uczestników funduszu otrzymuje jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. Ich wartość zależy od wyceny aktywów.

Rodzaje funduszy

Fundusze inwestycyjne dzieli się ze względu na zawartość portfela i formy uczestnictwa. Ze względu na portfel można wyróżnić fundusze:

  • pieniężne - inwestują głównie w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, charakteryzuje je niskie ryzyko i krótki termin do wykupu, a ich celem jest powolne pomnażanie kapitału;
  • dłużne - inwestują w obligacje o stałym lub zmiennym oprocentowaniu; ich wartość jest mniej ryzykowna niż akcje, stopień ryzyka zależy od polityki funduszu - w porównaniu do pieniężnych ich ryzyko i oczekiwane zyski są wyższe;
  • mieszane - inwestują w akcje i prawa do akcji, ale też w instrumenty dłużne (np. obligacje), dlatego w ich przypadku ryzyko jest zwykle wyższe niż w pozostałych;
  • akcyjne - ich cechą charakterystyczną jest aktywna polityka inwestycyjna, lokująca środki głównie w akcjach - oznacza to najwyższy stopień ryzyka, ale jednocześnie najwyższy oczekiwany zysk.

Ze względu na formę uczestnictwa można wyróżnić fundusze:

  • otwarte - najbardziej popularne, ponieważ ich uczestnikiem może zostać praktycznie każdy;
  • zamknięte - emitujące stałą liczbę certyfikatów inwestycyjnych, które nabyć można w publicznej subskrypcji albo po wprowadzeniu ich do publicznego obrotu.

Jak wybrać fundusze inwestycyjne?

Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w ramach funduszu, przede wszystkim należy zastanowić się nad oczekiwanymi zyskami, akceptowalną stratą i czasem inwestycji. Po określeniu celów, warto przyjrzeć się wynikom finansowym danego funduszu w dłuższym okresie. Analizując wyniki finansowe należy wziąć pod uwagę zarówno zyski, jak i straty. Kolejnym krokiem powinno być dokładne zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi funduszu: prospektem informacyjnym, KIID, kartą funduszu, sprawozdaniem finansowym oraz statutem. Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na opłaty pobierane za przystąpienie i udział w funduszu. Ostateczną decyzję o przystąpieniu do danego funduszu inwestycyjnego powinniśmy podjąć po analizie tych informacji oraz rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw”. Warto też przemyśleć skonsultowanie tego tematu z profesjonalnym doradcą finansowym.

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry