Egzekucja długów od strony dłużnika: jak wygląda egzekucja komornicza?

Egzekucja długów od strony dłużnika: jak wygląda egzekucja komornicza?

Jeśli nie spłacasz swoich długów, a wierzyciele wykorzystają już dostępne polubowne sposoby odzyskania pieniędzy, to po uznaniu powództwa przez sąd i uzyskaniu tytułu wykonawczego mogą złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Może się to wiązać z zajęciem twojego majątku -wynagrodzenia i rachunków bankowych, a także spieniężeniem ruchomości i nieruchomości. Dowiedz się, jak dokładnie wygląda komornicza egzekucja długów!

 

Jak wygląda egzekucja komornicza?
 

Postępowanie komornicze zaczyna się w momencie, gdy sąd wyda wyrok opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel, który posiada taki dokument, udaje się do komornika i wnosi o wszczęcie egzekucji. Musi w tym celu złożyć oficjalny wniosek. Jego wzór dostępny jest m.in. na stronie ministerstwa sprawiedliwości.

Następnie dłużnik otrzymuje informację o rozpoczęciu czynności egzekucyjnych. Wysyłana jest ona pisemnie, listem poleconym. W przypadku braku możliwości doręczenia listu komornik może osobiście stawić się u dłużnika, aby poinformować go o rozpoczynającym się postępowaniu. Osoba zadłużona zostaje też wezwana do złożenia wykazu swojego majątku. Musi podać liczbę i wartość posiadanych ruchomości i nieruchomości, a także wysokość i rodzaj swoich dochodów. 

Jako pierwsze komornik zajmuje konta bankowe należące do dłużnika, ale zabiera z nich tyle środków, ile może - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku umowy zlecenie czy umowy o dzieło komornik może zająć całą wypłatę. Jeśli posiadasz umowę o pracę, to zajęcie wynagrodzenia miesięcznego będzie wynosić maksymalnie 50% (60% dla dłużników alimentacyjnych). Należy pamiętać, że wolna od zajęcia jest kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gdy komornik zajmie pensję, może także pojawić się w domu dłużnika w celu zajęcia jego ruchomości i nieruchomości. Te rzeczy trafią na licytację komorniczą. Środki z licytacji posłużą do zaspokojenia potrzeb wierzycieli oraz pokrycia kosztów działań egzekucyjnych. Jeśli okaże się, że nie posiadasz majątku, ruchomości i nieruchomości lub posiadany majątek osoby zadłużonej nie pozwala odzyskać choćby sumy pokrywającej koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego to komornik może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Ważne - nie jest to jednoznaczne z umorzeniem długu.

 

Co może zająć komornik w ramach egzekucji komorniczej?
 

Podczas egzekucji komorniczej mogą zostać zajęte:

 • Pensja dłużnika i oszczędności.
 • Emerytura i renta w określonej wysokości.
 • Ruchomości należące do dłużnika, które nie są niezbędne do życia.
 • Nieruchomości należące do dłużnika.
   

Oczywiście należy pamiętać, że zastosowanie ma tutaj kwota wolna od zajęcia, gdyż każda osoba zadłużona musi posiadać środki niezbędne do życia, w tym również środki osobiste, jak na przykład leki czy odzież, ale już nie droga markowa torebka czy płaszcz od projektanta. 

Komornik nie może zająć rzeczy, które nie należą do osoby zadłużonej, nawet jeśli znajdują się one w jej mieszkaniu. Nie zajmie też środków z alimentów, świadczeń rodzinnych i świadczeń z opieki społecznej.

 

Licytacja komornicza rzeczy należących do dłużnika
 

Licytacja to publiczna sprzedaż rzeczy należących do dłużnika. Przeprowadza ją komornik. Dłużnik musi zostać poinformowany o licytacji co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem za pomocą specjalnego obwieszczenia. Takie obwieszczenie zostanie zamieszczone też w:

 • urzędzie gminy,
 • siedzibie sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik,
 • na stronie internetowej komornika,
 • na stronie Krajowej Rady Komorniczej,
 • w lokalnych gazetach.
   

Podczas licytacji wygrywa osoba, która poda najwyższą cenę za wybraną rzecz. Licytant ma 14 dni od wezwania na zapłatę deklarowanej kwoty na rachunek depozytowy sądu. Rola osoby zadłużonej podczas licytacji komorniczej ogranicza się do pozwolenia na sprawne przeprowadzenie procesu, czyli wpuszczenia komornika do mieszkania oraz nieukrywania majątku. 

 

Pamiętaj o kosztach egzekucji komorniczej!
 

Komornik pobiera opłatę za swoją pracę. Co do zasady płaci za to dłużnik. Jednak nie zawsze tak się dzieje. Przykładowo, podczas akcji specjalnych KRUKa to my opłacaliśmy koszty komornicze, aby jeszcze bardziej ułatwić naszym klientom spłatę długów. 

Opłaty egzekucyjne są zróżnicowane i zależą od sytuacji. Zgodnie z Ustawą o kosztach komorniczych opłata stosunkowa wynosi 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia, ale w pewnych sytuacjach opłata egzekucyjna może być niższa.

 • 3% wyegzekwowanego świadczenia – jeżeli dłużnik ureguluje dług w całości lub części w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji
 • 5% wyegzekwowanego świadczenia – gdy egzekucja zostanie umorzona na wniosek wierzyciela. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Ustawa przewiduje również opłaty minimalne:

 • 150 zł – jeżeli dłużnik spełnił świadczenie w odpowiedni sposób i w wyznaczonym terminie,

 • 200 zł – jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności albo po upływie wyznaczonego terminu,

 • 300 zł – w przypadku otrzymania należności w sposób inny niż wskazane powyżej.

 

Ile trwa egzekucja komornicza?
 

Zajęcie komornicze środków na kontach następuje, gdy urzędnik rozpocznie czynności na podstawie wyroku sądu opatrzonego klauzulą wykonalności. Z kolei egzekucja komornicza z nieruchomości może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Wynika to z faktu, że ten sposób dochodzenia należności jest skomplikowany i długotrwały. 

Wiele zależy od tego, jak szybko uda się sprzedać nieruchomość oraz tego, czy dłużnik podejmie współpracę i wyprowadzi się z zajętego lub sprzedanego domu. Egzekucja komornicza z ruchomości zazwyczaj przebiega szybciej, jednak dokładny czas trwania takiego postępowania także jest trudny do oszacowania. Niezależnie od tego, co jest licytowane, cały proces może być stresujący.

W związku z tym warto nie dopuścić do tego, aby samemu się przekonać, jak wygląda egzekucja komornicza od strony dłużnika. W przypadku problemów ze spłatą należności trzeba działać szybko. Dobrym wyjściem jest rejestracja w naszym systemie, gdzie można rozłożyć dług na raty.

 

PROPONOWANE ARTYKUŁY
Przewiń do góry