18/10/2016

Raport bieżący nr 99/2016: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim z podmiotami z Grupy Unicredit

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2016 z 28 września 2016 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2016 roku, zawarte zostały wiążące umowy pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie (ItaCapital, Nabywca), a podmiotami należącymi do Grupy UniCredit we Włoszech – UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie oraz –  Arena NPL One S.r.l.   z siedzibą w Weronie (Umowy, Sprzedający).
Umowy przewidują nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 938mln EUR (wg. kursu średniego NBP z dnia 19 października 2016 roku 4 mld zł). 
W Umowie wskazano warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie własności wierzytelności objętych Umową na Nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny. Zgodnie z umową Cena zostanie zapłacona w terminie do  25 października 2016 r. Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Przewiń do góry