17/10/2016

Raport bieżący nr 97/2016: Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie emisji obligacji Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 18 października 2016 roku powziął informację o uplasowaniu przez Dealera w imieniu Emitenta niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA4 oraz serii AA5 (Obligacje) i ich zaewidencjonowaniu w Ewidencji Depozytariusza. Zgodnie z powziętą informacją, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych odpowiednio 75 000 Obligacji Serii AA4 oraz 75 000 Obligacji Serii AA5, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 150 mln PLN. Oprocentowanie Obligacji Serii AA4 zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 3,25 punktu procentowego w skali roku, natomiast oprocentowanie Obligacji Serii AA5 zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 2,5 punktu procentowego w skali roku.

Przewiń do góry