13/10/2016

Raport bieżący nr 95/2016: Uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji

Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 października 2016 r. podjął odpowiednio uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA4 (Uchwała 1) oraz uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA5 (Uchwała 2),(Obligacje).
Spółka zamierza środki finansowe pozyskane z ww. emisji Obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK ("Grupa") lub na refinansowanie zadłużenia Grupy lub na finansowanie rozwoju Grupy przez akwizycje. 
Spółka postanawia wyemitować zgodnie z Uchwałą 1 nie więcej niż 75 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA4 Spółki o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji, natomiast zgodnie z Uchwałą 2  nie więcej niż 75 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA5 Spółki o wartości nominalnej 1 000 PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji. 
Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie Obligacji zostanie ustalone przez Zarząd Emitenta w drodze odrębnych uchwał. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej.
Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 grudnia 2016 roku.
Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Emitenta jest dematerializacja Obligacji a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Przewiń do góry