30/12/2015

Raport bieżący nr 95/2015: Zawarcie umowy znaczącej z P.R.E.S.C.O GROUP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta Secapital S.a r.l. (Wierzyciel) zawarła umowę poręczenia (Umowa Poręczenia) na podstawie, której P.R.E.S.C.O GROUP S.A. (Poręczyciel) udzielił poręczenia za zobowiązania Presco Investments Limited (Dłużnik, Sprzedający) wobec Wierzyciela wynikające z Umowy Inwestycyjnej opisanej w wyżej wymienionym raporcie.

Zgodnie z treścią Umowy Poręczenia, Poręczyciel udzielił Wierzycielowi poręczenia do maksymalnej wysokości 216,8 mln zł na wypadek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Dłużnika jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej, w tym w szczególności związanych z naruszeniem oświadczeń i zapewnień Sprzedającego, ze zwrotem zaliczki, zapłatą odszkodowań oraz kar umownych na rzecz Wierzyciela.

Poręczenie zostało udzielone od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej i będzie ważne przez okres sześciu lat od dnia zamknięcia Transakcji, o której Emitent informował w przywołanym wyżej raporcie.

Wartość Umowy Poręczenia przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania tej umowy za znaczącą.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry