12/10/2016

Raport bieżący nr 94/2016: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AB4 oraz podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AB4 (Obligacje), emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku (Prospekt). Zapisy na oferowane 350 000  Obligacji prowadzono od 23 września 2016 (włącznie) do 29 września 2016 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 30 września 2016 roku. Oferta nie była podzielona na transze.  W okresie subskrypcji 687 Inwestorów złożyło zapisy na 906 526 Obligacji. W związku z tym Spółka przydzieliła Inwestorom 350 000 Obligacji, a stopa redukcji wyniosła 61%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 35 000 000 zł. 
Jednocześnie w związku z zakończeniem w dniu 30 września 2016 roku Programu oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, Spółka informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z publicznym programem emisji obligacji, skierowanych do inwestorów indywidualnych.
Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery emisje obejmujące 650 000 obligacji Serii AB1, 1 350 000 obligacji serii AB2, 650 000 obligacji serii AB3 oraz 350 000 obligacji Serii AB4, wyniosły 5 109 000 zł. Kwota ta obejmuje: - koszty dotyczące sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 82 000 zł, - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji – 4 860 000 zł, - koszty promocji ofert obligacji – 167 000 zł. Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację, o wartości nominalnej 100 zł, wyniósł 1,70 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji. Koszty Programu dotyczące przygotowania prospektu, ostatecznych warunków emisji oraz prowizji domów maklerskich w wysokości 4 942 000 zł, zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty, w tym związane z promocją ofert obligacji, obciążają bieżące koszty działalności Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry