28/12/2015

Raport bieżący nr 92/2015: Informacja o wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 roku zawarł ze spółką zależną od Emitenta  tj. InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital) umowę pożyczki, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez InvestCapital z pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK (Grupa) w okresie od dnia 29 grudnia 2014 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 72/2014 do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 61 mln zł. i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta.

Największą pod względem wartości, spośród umów zawartych w ww. okresie jest ww. umowa pożyczki (Umowa). Przedmiotem Umowy jest udzielenie InvestCapital przez Emitenta pożyczki na finansowanie bieżącej działalności spółki. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 28 grudnia 2015 roku do dnia ostatecznej spłaty, który został ustalony na dzień 21 grudnia 2016 r. Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 8 mln EUR (34 mln zł wg kursu średniego NBP z dnia 28 grudnia 2015 roku). Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Umowa nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również Umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


 

Przewiń do góry