10/04/2020

Raport bieżący nr 9/2020: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wpływie sytuacji epidemicznej na wyniki Grupy KRUK

W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, KRUK S.A. informuje o wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK (GK KRUK) oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności.

I kwartał 2020 roku

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez GK KRUK

I kw. 2020

I kw. 2019

zmiana

505 mln zł

1 390 mln zł

- 64%

Nakłady na wierzytelności nabyte przez GK KRUK

I kw. 2020

I kw. 2019

zmiana

 57 mln zł

 179 mln zł

- 68%

Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK KRUK

I kw. 2020

I kw. 2019

zmiana

 477 mln zł

 427 mln zł

+ 12%

 

Wartość spłat w I kwartale 2020 roku była o 11,8% większa od spłat z I kwartału 2019 roku oraz o 0,4% większa od spłat w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie Grupa KRUK odnotowała negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w marcu 2020 roku w Hiszpanii i we Włoszech, a w ostatnich dniach marca i na początku kwietnia również w Rumunii i w Polsce. Zarząd Emitenta zakłada, że sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje w Polsce i w krajach, w których Grupa KRUK prowadzi działalność, będą miały negatywny wpływ na wartość spłat z zakupionych portfeli wierzytelności w kolejnych miesiącach 2020 roku, a w konsekwencji Zarząd spodziewa się negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która może dotyczyć I kwartału 2020 roku. Sytuacja epidemiczna może również negatywnie wpłynąć na wyniki spółek Wonga i Novum.

Jednocześnie Zarząd Emitenta, na moment publikacji niniejszego raportu, nie może określić skali negatywnego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na wyniki finansowe Grupy, w tym przede wszystkim aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności za I kwartał 2020 roku.  W związku z tym, w raporcie bieżącym 8/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku zarząd Emitenta, poinformował o zmianie terminu publikacji wyników za z I kwartał 2020 roku z 7 maja 2020 roku, na 28 maja 2020 roku, przedłużając tym samym czas na spływ informacji, ich analizę oraz właściwie odzwierciedlenie w wynikach Grupy KRUK za ten okres.

Emitent informuje, iż Grupa Kapitałowa KRUK kontynuuje działalność operacyjną na każdym z rynków i w każdej linii biznesowej. Sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna na koniec I kwartału 2020 roku. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  na 31 marca 2020 roku wyniosły w Grupie KRUK 230 mln zł i wzrosły o 80 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł i wzrosła o 156 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku. 

Zarząd Emitenta bierze pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierza tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ na aktywa i wyniki finansowe. Podejmowane są inicjatywy ograniczające koszty w drugim kwartale.

 Jednocześnie, celem Zarządu jest przygotowanie Grupy do pełnej aktywności inwestycyjnej po stabilizacji sytuacji związanej z pandemią.

Przewiń do góry