08/02/2016

Raport bieżący nr 9/2016: Informacja o łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 lutego 2016 roku zawarł ze spółką zależną od Emitenta  tj. KRUK Česka a Slovenska republika s.r.o. (Spółka zależna) umowę pożyczki, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Spółkę zależną z pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK (Grupa) w okresie ostatnich dwunastu miesięcy osiągnęła wartość 57,2 mln zł  i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta.

Największą pod względem wartości, spośród umów zawartych w ww. okresie była umowa umorzenia pożyczek zawarta w dniu 31 grudnia 2015 roku (Umowa).

 Przedmiotem Umowy było umorzenie przez Emitenta zobowiązań Spółce zależnej na kwotę 120,91 mln CZK  (19,07 mln zł wg. kursu średniego NBP z dnia 31 grudnia 2015 roku). Wspomniana powyżej Umowa nie zawierała warunków zawieszających ani rozwiązujących. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

 

Przewiń do góry