10/05/2011

Raport bieżący nr 9/2011: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011

Zarząd KRUK S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych KRUK S.A. w roku obrotowym 2011.

1) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku: 13 maja 2011 roku.
2) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku: 30 sierpnia 2011 roku.

Spółka jednocześnie informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

3) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku: 14 listopada 2011 roku.
4) Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.
5) Spółka, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, że nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, oświadczenie w tym zakresie zostanie przekazane odrębnym raportem bieżącym

Podstawa prawna:  §103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Przewiń do góry