18/12/2013

Raport bieżący nr 89/2013: Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dn

Zarząd KRUK S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku podjęło Uchwałę nr 6/2013 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KRUK S.A. zgodnie z którą dotychczasowy § 14 ust. 2 pkt. 8) Statutu Spółki w brzmieniu:

„8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;”

otrzymuje następujące brzmienie:

„8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;”

 

Zmiany w Statucie zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. 

 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu KRUK S.A. przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 18 grudnia 2013 roku uwzgledniający ww. zmianę. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt  2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]  

Przewiń do góry