19/09/2016

Raport bieżący nr 88/2016: Ustalenie Czwartego Programu Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 września 2016 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji (Program) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, w ramach którego Spółka może emitować obligacje publiczne (Obligacje) w złotych lub w euro. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane. 
W związku z realizacją Programu Emitent sporządził prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt Emisyjny). Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Emisje poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.  Poszczególne emisje Obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii Obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji Obligacji.
Środki pieniężne pozyskane w ramach Programu przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK lub na refinansowanie zadłużenia Spółki lub na finansowanie rozwoju Grupy poprzez akwizycje.

Przewiń do góry