18/12/2015

Raport bieżący nr 88/2015: Spełnienie się warunku zawieszającego umowy cesji wierzytelności zawartej z PKO BP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta PROKURA NS FIZ  (Fundusz) z PKO BP S.A. (Bank) umowy cesji wierzytelności (Umowa), Zarząd KRUK S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku został spełniony warunek zawieszający w postaci zapłaty Ceny wynikającej z Umowy, o której mowa w ww. raporcie bieżącym. Jednocześnie w wyniku spełnienia warunku zawieszającego nastąpiło przeniesienie portfela wierzytelności na Fundusz.

Przedmiotem Umowy było nabycie przez Fundusz od Banku zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności wobec osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw o wartości nominalnej ok. 530 mln zł za cenę 73,6 mln zł. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry