19/09/2016

Raport bieżący nr 87/2016: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AB4 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji, w tym ceny emisyjnej oraz liczby emitowanych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. 
Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 350 000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 35 mln złotych. 
Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji.
Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym(WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego.
Okres zapadalności Obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału Obligacji. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Obligatariuszom nie przysługuje natomiast prawo wcześniejszego żądania wykupu Obligacji, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku obligacjach, tj. w sytuacji niewypełnienia przez Emitenta w terminie, całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, w przypadku połączenia emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpi w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie uprawniony do emitowania obligacji, jak również w przypadku likwidacji Emitenta. 
Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 
Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30.06.2016., Emitent posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 1 270 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 1 229 mln zł oraz zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 mln zł.
Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę.
Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), pełna informacja o szczegółowych warunkach emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu (Ostateczne Warunki Emisji Obligacji) udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego: Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl, oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego S.A. www.dm.pkobp.pl

Przewiń do góry