16/12/2013

Raport bieżący nr 87/2013: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 r. roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, od Członka Zarządu KRUK S.A. (Zawiadamiający), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformował on o nabyciu 5.000 akcji serii E KRUK S.A.

Zgodnie z treścią zawiadomienia nabycie ww. akcji nastąpiło w związku z zapisaniem w dniu 16 grudnia 2013 r. 5.000 akcji serii E na rachunku papierów wartościowych Zawiadamiającego w związku z wykonaniem przez tę osobę uprawnienia do objęcia ww. liczby akcji po cenie emisyjnej 39,70 zł za akcję wynikającego z posiadanych przez Zawiadamiającego 5.000 warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach Programu motywacyjnego adresowanego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej przyjętego przez NWZ Spółki w dniu 30 marca 2011 r. a następnie zmodyfikowanego uchwałą NWZ Spółki w dniu 29 sierpnia 2011 r. 

Szczegółowy opis Programu motywacyjnego został zamieszczony w Prospekcie emisyjnym KRUK S.A., zatwierdzonym przez Komisją Nadzoru Finansowego w dniu 6 kwietnia 2011 roku (str. 117-119).

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Przewiń do góry