16/12/2015

Raport bieżący nr 86/2015: Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży wierzytelności z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku jednostka zależna od Emitenta PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NS FIZ) podpisała trzy umowy sprzedaży wierzytelności z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą  w Warszawie (Bank). Przedmiotem umów jest nabycie przez PROKURA NS FIZ portfeli wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie i niezabezpieczonych wobec osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw, obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych o wartości nominalnej łącznie ok. 722 mln zł za łączną cenę 82,3 mln zł. Informację o wygranym przetargu na zakup ww. wierzytelności, Spółka przekazała raportem bieżącym nr 60/2015 z dnia 20 października 2015 roku. 

Największą pod względem wartości spośród zawartych umów jest wspomniana wyżej umowa sprzedaży zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności wobec osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w tym małych i średnich przedsiębiorstw (Umowa). Jej przedmiotem jest nabycie wierzytelności o wartości nominalnej ok. 530 mln zł za cenę 73,6 mln zł. 

Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych, natomiast pozostałe jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

W wyniku podpisania wymienionych umów łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Kapitałowej Banku w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 109 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Przewiń do góry