16/12/2013

Raport bieżący nr 86/2013: Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii T1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii T1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 roku (Prospekt).

Subskrypcją objętych zostało 150.000 Obligacji. Zapisy na oferowane Obligacje prowadzono w dniach 26 listopada - 3 grudnia 2013 roku. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 6 grudnia 2013 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 360 osób złożyło zapisy na łącznie 445.164 Obligacji. Spółka przydzieliła 150.000 Obligacji 360 osobom dokonując redukcji zapisów złożonych w okresie 26 listopada - 3 grudnia 2013 roku. Stopa redukcji wyniosła 66,3%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100,00 zł każda. 

Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 15 mln zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry