28/11/2022

Raport bieżący nr 80/2022: Przydział obligacji emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji oraz informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AN1

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie emisji obligacji w ramach Dziewiątego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2022 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dokonania przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii AN1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 roku (Prospekt).
Zgodnie z Uchwałą emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. Zapisy na oferowane 250 000 Obligacji prowadzono od 14 listopada 2022 roku (włącznie) do 25 listopada 2022 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. 
W okresie subskrypcji 753 Inwestorów skutecznie złożyło 866 zapisów na  461.623 Obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 45,84%, Spółka przydzieliła 250 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 745 Inwestorów. 
Jednocześnie Spółka informuje o zakończeniu oferty Obligacji. 
Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 25 000 000 zł.
Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. 
Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. 
Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


 

Przewiń do góry