20/12/2011

Raport bieżący nr 80/2011: Spełnienie się warunku zawieszającego

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 75/2011 z dnia 05 grudnia 2011 roku informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 roku został spełniony warunek zawieszający, o którym była mowa w umowie zawartej pomiędzy jednostką zależną od Emitenta – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PROKURA NSFIZ) a Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu (Bank).
Przedmiotem umowy z dnia 5 grudnia 2011 roku było nabycie dwóch portfeli wierzytelności (Portfel I, Portfel II) obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych w łącznej ilości ok. 16.000 o łącznej wartości nominalnej 228 424 736,92 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i 92/100).  W wyniku spełnienia warunku nastąpiło przejście na PROKURA NSFIZ Portfela I.

Spełnienie warunku zawieszającego polegało na zapłacie przez jednostkę zależną Emitenta ceny netto nabycia portfela wierzytelności (Portfel I) wynoszącej 44 625 248,87 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i 87/100).
Zapłata ceny za Portfel II nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia 2 kwietnia 2012 roku, o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 75/2011.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Przewiń do góry