22/03/2018

Raport bieżący nr 8/2018: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 roku, o godz. 12.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Chicago z następującym porządkiem obrad:
1)    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)    Przyjęcie porządku obrad.
5)    Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6)    Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2017 
7)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 
8)    Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9)    Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
10)    Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11)    Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12)    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
b)    w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §13.
16)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
18)    Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry