07/02/2017

Raport bieżący nr 8/2017: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KRUK S.A.

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmianę Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 18 744 216 złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 18 744 216 akcji o wartości nominalnej 1 złotych każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 18 744 216 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 18 744 216 głosów. Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

  • 2 692 220  akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 11 366 600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
  • 1 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 491 520 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 1 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 843 876 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017, Zarząd Spółki informuje, iż ogłoszona w nim treść statutu Spółki wchodzi w życie z momentem zarejestrowania zmiany statutu Spółki, tj. z dniem 7 lutego 2017r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2)   rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry