05/02/2016

Raport bieżący nr 8/2016: Informacja o wartości umów zawartych pomiędzy Grupą KRUK a Grupą BNP Paribas

Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 lutego 2016 roku zawarł aneks do Umowy o kredyt odnawialny (Aneks) z podmiotem z Grupy Kapitałowej BNP Paribas tj. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba w Warszawie(Bank), w wyniku czego łączna szacunkowa wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową BNP Paribas, od dnia 18 kwietnia 2015 roku do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 74,9 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania łącznej wartości umów za znaczącą.

Największą pod względem wartości umową jest ww. Aneks do Umowy o kredyt odnawialny zawarty w dniu 3 października 2014 roku (Umowa) pomiędzy Emitentem a Bankiem, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

 

Przedmiotem Aneksu jest udzielenie Emitentowi przez Bank kredytu w łącznej kwocie do 100 mln zł (Limit kredytowy), udostępnionego od dnia zawarcia niniejszego Aneksu.  W okresie od dnia udostępnienia kredytu do dnia ostatecznej spłaty wyznaczonej na dzień 31 grudnia 2020 roku Limit  kredytowy będzie kwartalnie obniżany o kwotę  6,25  mln zł .

 

Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy rozumiane jako finansowanie lub refinansowanie maksymalnie 80% ceny/ raty ceny zakupu pakietów wierzytelności na rynku polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim lub niemieckim nabytych przez Kredytobiorcę lub następujące podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK

Oprocentowanie ww. kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki bazowej WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów bankowych powiększonej o marżę Banku. Wynagrodzenie Banku zostało ustalone na warunkach rynkowych.

 

Zabezpieczeniem należności Banku z tytułu Umowy są: a) zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności zakupionych przez Emitenta finansowanych lub refinansowanych ze środków pochodzących z kredytu, b) zastaw finansowy pod prawem luksemburskim na udziałach w spółce zależnej Secapital S.a r.l., c) oświadczenie o poddaniu się  egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe.  

 

Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegały od warunków standardowych stosowanych w tego typu umowach.

 

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych[…] 

 

Przewiń do góry