10/03/2014

Raport bieżący nr 8/2014: Zawarcie ze spółką zależną umowy znaczącej oraz informacja o wartości umów zawartych w ramach Grupy Ka

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 marca 2014 roku zawarł ze spółką zależną od Emitenta, InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital) umowę pożyczki (Umowa).  

Przedmiotem Umowy jest udzielenie InvestCapital przez Emitenta pożyczki na zobowiązania InvestCapital względem Emitenta, które powstały w wyniku dokonania transakcji sprzedaży części udziałów spółki SeCapital s.a.r.l. (SeCapital) przez Emitenta na rzecz InvestCapital, o których to Emitent informował w raportem bieżącym nr 83/2013 z dnia 11 grudnia  2013 roku. Obie spółki są podmiotami zależnymi od Emitenta i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w Secapital oraz pośrednio 100% udziałów w InvestCapital.

Pożyczka została udzielona na okres od dnia 10 marca 2014 roku do dnia ostatecznej spłaty, który został ustalony na dzień 4 marca 2015 r. Wysokość udzielonej pożyczki wynosi 59,3 mln zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Umowa nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również Umowa nie przewiduje kar umownych.

Wartość pożyczki udzielonej na mocy Umowy przekracza wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 

Jednocześnie Emitent informuje, iż w wyniku zawarcia Umowy łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK a spółką zależną Emitenta, InvestCapital, w okresie od dnia 11 grudnia 2013 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 83/2013 do dnia publikacji niniejszego raportu osiągnęła wartość 78 mln zł. 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Przewiń do góry