09/05/2011

Raport bieżący nr 8/2011: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji i praw do akcji KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2011 roku, nr 586/2011 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, AA, B i C spółki KRUK S.A. oraz Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2011 roku nr 587/2011 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki KRUK S.A.

Na podstawie  §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy Uchwałą nr 586/2011 postanawia wprowadzić z dniem 10 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000010”.
1) 2.692.220 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji serii A,
2) 11.366.600 (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji  serii AA,
3) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji  serii B,
4) 491.520 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji serii C,
oraz notować akcje spółki KRUK S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRUK”    i oznaczeniem „KRU”.

Ponadto Zarząd Giełdy zgodnie z Uchwałą nr 587/2011 postanowił wprowadzić z dniem 10 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki KRUK S.A. o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000051”.
oraz notować prawa do akcji spółki KRUK S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRUK-PDA” i oznaczeniem „KRUA”.

Dzień 10 maja 2011 roku będzie pierwszym dniem notowań wyżej wymienionych papierów wartościowych w obrocie na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry