21/11/2013

Raport bieżący nr 78/2013: Brzmienie proponowanej zmiany Statutu KRUK S.A.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd KRUK S.A. (Spółka) przekazuje poniżej brzmienie proponowanej zmiany Statutu Spółki, której dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki:

„8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; przy czym budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;”.

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki:
„8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i opiniowanie strategicznych planów gospodarczych; przy czym plan finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy;”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż tekst jednolity Statutu uwzględniający proponowaną powyżej zmianę został zamieszczony wraz z projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w załączeniu do raportu bieżącego nr 77/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku.

Przewiń do góry