13/12/2011

Raport bieżący nr 78/2011: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.à.r.

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2011 roku w spółce zależnej Emitenta o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą  w Luksemburgu na podstawie Uchwały nr 2404/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 383 916 000zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych) do kwoty 427 734 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych) poprzez utworzenie 43 818 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemnaście) nowych udziałów Kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 43 818 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych), które to udziały zostały w całości objęte przez Emitenta.
Udział nowo objętych udziałów w kapitale zakładowym SECAPITAL S.à.r.l. wynosi 10,2%. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta udziałów w SECAPITAL S.à.r.l.  objętych przez KRUK S.A. wynosi 1100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych) każdy.
W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 427 734 (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości 427 734 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści cztery  tysiące złotych). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym.  Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytu bankowego oraz z emisji obligacji.
Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki uzyskane przez Spółkę zależną Emitenta  SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu zostaną w części wykorzystane na zakup certyfikatów inwestycyjnych oraz w części na zakup pakietów wierzytelności.
Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Jedyne powiązania osobowe  Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Przewiń do góry