15/07/2016

Raport bieżący nr 77/2016: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Krupy, zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jako Prezes Zarządu spółki KRUK S.A. (Spółka) zawiadamiam, iż w dniu 13 lipca 2016 roku dokonałem zbycia w transakcji sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 32 000 akcji Spółki po cenie 209,00 zł za jedną akcję, w wyniku czego, po rozliczeniu ww. transakcji, nastąpiła zmiana posiadanej przeze mnie liczby akcji o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z ostaniem zawiadomieniem sporządzanym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. zawiadomieniem z dnia 28 maja 2013 roku posiadałem 2 213 928 akcji Spółki, które stanowiły 13,10% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 2 213 928 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 13,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Według stanu posiadania przekazanego w ostatnim raporcie okresowym tj. raporcie za I kwartał 2016 roku z dnia 8 maja 2016 roku posiadałem 1 969 427 akcji Spółki, które stanowiły 11,24% jej kapitału zakładowego i uprawniały do 1 969 427 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 11,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Natomiast po rozliczeniu wymienionej powyżej transakcji posiadać będę 1 937 427 akcji Spółki, które stanowić będą 10,92% jej kapitału zakładowego i uprawniać będą do 1 937 427 głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. 10,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje KRUK S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji KRUK S.A. Dodatkowo informuję, że nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. art. 69 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ”
Ponadto, działając na podstawie art. 19 ust. 3 MAR Spółka informuje, że w dniu 15 lipca 2016 roku otrzymała od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia MAR, których treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 

Przewiń do góry