21/11/2013

Raport bieżący nr 77/2013: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu, Zarząd KRUK S.A. („Emitent”, "Spółka") zwołuje na dzień 18 grudnia 2013 roku na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24, sala Polonia 1 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu KRUK S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 51 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
11) Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załączniki do uchwał, które mają być podjęte w ramach punktów 8 i 10 porządku obrad w postaci projektów tekstów jednolitych odpowiednio Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry