08/12/2011

Raport bieżący nr 77/2011: Informacja dotycząca łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 8 grudnia 2011 r. pomiędzy KRUK S.A. a spółką zależną, KRUK International S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie umowy pożyczki, łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK S.A. a spółką zależną KRUK International S.R.L. w okresie od 5 maja 2011 r. tj. od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego osiągnęła wartość 27,78 mln zł netto, a tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania łącznej wartości zawartych umów za wartość znaczącą.
Największą pod względem wartości, spośród wyżej wspomnianych umów, jest umowa cesji wierzytelności zawarta w dniu 19 września 2011 r., pomiędzy KRUK S.A. a KRUK International S.R.L. Przedmiotem umowy cesji wierzytelności było nabycie przez Emitenta od KRUK International S.R.L. portfela obejmującego łącznie 12730 wierzytelności pieniężnych o łącznej wartości nominalnej 93 788 043,02 RON (wartość wg. kursu średniego NBP z dnia 8 grudnia 2011 r. wynosi  96 582 926,70 zł  słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 35/100) za cenę nabycia wynoszącą 9 323 445,91 zł. (słownie: dziewięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 91/100). Wierzytelności pieniężne objęte umową wynikały z umowy zawartej pomiędzy KRUK International S.R.L., a BRD – Groupe Société Générale S.A.
Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć wartość wskazaną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
Pozostałe warunki ww. umowy nie odbiegały od warunków standardowych stosowanych w umowach tego typu.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Przewiń do góry