21/11/2013

Raport bieżący nr 76/2013: Przekroczenie przez łączną wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową E

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2013 roku jednostka zależna od Emitenta tj. Secapital S.a.r.l. (Secapital, Cesjonariusz) zawarła z podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej Erste tj. Banca Comerciala Romana SA (Cedent, Bank) umowę cesji wierzytelności (Umowa), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez spółki z Grupy Kapitałowej KRUK ze spółkami z Grupy Kapitałowej Erste od dnia publikacji raportu nr 11/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. osiągnęła wartość 63,7 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Największą pod względem wartości, spośród zawartych umów, jest ww. Umowa. Przedmiotem Umowy jest cesja wierzytelności Banku wynikających z umów kredytowych, które Cedent jako pożyczkodawca zawarł z klientami. Przedmiotem umowy jest nabycie przez Secapital 15 621 wierzytelności o wartości nominalnej 154 330 383,37 RON za cenę nabycia stanowiącą 19,90% nominalnej wartości wierzytelności tj. 30 711 746,29 RON (cena wg. kursu średniego NBP z dnia 20 listopada 2013 roku wynosi 28 915 109,13 zł.) (Cena).
Na wierzytelności objęte umową składają się należności wynikające z umów kredytowych konsumenckich.
Umowa nie zawiera warunków zawieszających.
Umowa przewiduje dla Cesjonariusza karę umowną za opóźnienie w zapłacie Ceny w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia przy czym maksymalna wysokość kary może przekroczyć równowartości 200 000 EUR. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Przewiń do góry