08/07/2016

Raport bieżący nr 75/2016: Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Kapitałową KRUK

W nawiązaniu do polityki informacyjnej rozpoczętej i opisanej w raporcie bieżącym nr 39/2012 z dnia 10 października 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku,  Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 8 lipca 2016 roku podjął uchwałę w przedmiocie wartości nominalnej wierzytelności nabytych, nakładów poniesionych przez podmioty z Grupy KRUK oraz wpłat w okresie II kwartału 2016 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK.
Nakłady na portfele wierzytelności
Zgodnie z ww. uchwałą wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK łącznie w Polsce i za granicą w II kwartale 2016 roku wyniosła 667 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK w tym okresie wyniosła 6 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK w II kwartale 2015 roku łącznie w Polsce i za granicą wyniosła 177 mln zł przy wartości nominalnej 1,8 mld zł.
Nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę w całym I półroczu 2016 roku wyniosły łącznie 731 mln zł. Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę w tym okresie wyniosła 6,4 mld zł. Dla porównania wartość nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę w I półroczu 2015 roku łącznie w Polsce i zagranicą wyniosła 220 mln zł przy wartości nominalnej 2,3 mld zł.
Nakłady w I półroczu 2016 roku nie zawierają ok 203 mln zł nakładów dotyczących portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, które zostały opisane w raporcie bieżącym nr 45/2016 z dnia 20 maja 2016 roku.
Wpłaty z nabytych portfeli wierzytelności
Wartość spłat w okresie II kwartału 2016 roku, z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i zagranicą, wyniosła 230 mln zł. Dla porównania, wartość spłat w II kwartale 2015 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i za granicą wyniosła 211 mln zł.
Wartość spłat w I półroczu 2016 roku, z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i zagranicą, wyniosła 446,3 mln zł. Dla porównania, wartość spłat w I półroczu 2015 roku z tytułu obsługi portfeli nabytych przez Grupę KRUK w Polsce i za granicą wyniosła 398,2mln zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy KRUK, osiągniętych w II kwartale 2016 roku, zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2016 roku, którego publikacja zaplanowana została na 28 sierpnia 2016 roku.

Przewiń do góry