25/11/2015

Raport bieżący nr 75/2015: Objęcie przez InvestCapital Malta Ltd. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SECAPITAL S.a r.l

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2015 roku w spółce zależnej Emitenta SECAPITAL S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 933 623 000 zł do kwoty 1 065 579 000 zł, poprzez utworzenie 7 620 nowych udziałów kategorii A oraz 124 336 nowych udziałów kategorii F, o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 131 956 000 zł.

Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez spółkę zależną Emitenta InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital) Nowo objęte udziały stanowią 12,4% kapitału zakładowego SECAPITAL. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1,1 tys. zł za każdy udział.

W związku z podwyższeniem kapitału InvestCapital posiada 324 527 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 324 527 000 zł, natomiast Emitent posiada bezpośrednio 741 052 udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy i łącznej wartości 741 052 000 zł, przy czym łącznie tj.  bezpośrednio oraz pośrednio Emitent posiada 1 065 579 udziałów o łącznej wartości 1 065 579 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki własne pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego w InvestCapital przez Emitenta. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez SECAPITAL zostaną wykorzystane na wypłatę dywidendy dla InvestCapital oraz Emitenta.

Udziały posiadane bezpośrednio przez Emitenta stanowią 69,5% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL, przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie, tj. bezpośrednio oraz pośrednio, stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że jeden Członek Zarządu Emitenta jest jednocześnie Członkiem Zarządu SECAPITAL.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry