20/11/2013

Raport bieżący nr 75/2013: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej SECAPITAL S.à.r.l

Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 listopada 2013 roku w spółce zależnej Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („SECAPITAL”) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 563 118 tys. zł do kwoty 616 208 tys. zł poprzez utworzenie:

- 37 545 nowych udziałów kategorii A o wartości nominalnej 1000 zł każdy i łącznej wartości 37 545 tys. zł,

- 15 545 nowych udziałów kategorii F o wartości nominalnej 1000 zł każdy i łącznej wartości 15 545 tys. zł.

Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez Emitenta. Nowo objęte udziały stanowią 8,6% kapitału zakładowego SECAPITAL. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1100 zł za każdy udział.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 616 208 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy i łącznej wartości 616 208 tys. zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki własne oraz środki pochodzące z kredytu bankowego.

Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez SECAPITAL będą przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności oraz wypłatę dywidendy na rzecz

podmiotu dominującego - KRUK S.A.

Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników SECAPITAL.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i SECAPITAL polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu SECAPITAL.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Przewiń do góry