05/12/2011

Raport bieżący nr 75 / 2011: Zawarcie umowy znaczącej oraz przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą KRUK (..)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2011 z dnia 02 grudnia 2011 roku Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 grudnia 2011 roku jednostka zależna od Emitenta  PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawarła umowę sprzedaży wierzytelności (Umowa)  z podmiotem z Grupy Kapitałowej Santander Bankiem Zachodnim WBK (Bank).
Przedmiotem Umowy jest nabycie dwóch portfeli wierzytelności (Portfel I, Portfel II) obejmujących wierzytelności Banku wobec dłużników z umów i innych czynności prawnych pieniężnych w łącznej  ilości ok. 16.000 o wartości nominalnej 228 424 736,92 zł  za cenę 46 223 640,23 zł.
Zapłata ceny za Portfel I nastąpi do dnia 21 grudnia 2011 r. Zapłata ceny za Portfel II nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia 2 kwietnia 2012 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy. Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający, iż przeniesienie wierzytelności na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny.
Wartość zawartej Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi kryterium do uznania umowy za znaczącą, jednocześnie jest to umowa o największej wartości spośród umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK S.A. z Grupą Kapitałową Santander w okresie od 05 maja 2011 r tj. od dnia dopuszczenia emitenta do obrotu na rynku regulowanym  do dnia publikacji niniejszego raportu   z wyłączeniem umowy objętej raportami 29/2011 z dnia 27 czerwca 2011roku, 46/2011 z dnia 07 września 2011 roku, 55/2011 z dnia 26 września 2011 roku oraz 73/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. Łączna wartość ww. umów osiągnęła wartość  54,55 mln zł netto, co przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Przewiń do góry