24/11/2015

Raport bieżący nr 74/2015: Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, dokonane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w którym poinformowała o zbyciu przez siebie, w dniu 18 listopada 2015 roku, 408 akcji KRUK S.A. po średniej cenie 189,75 zł za jedną akcję, w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji […].

Przewiń do góry