30/12/2014

Raport bieżący nr 74/2014: Wyrażenie zgody na rozwiązanie PROKULUS NS FIZ

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2014 r. Zgromadzenie Inwestorów Funduszu pod nazwą PROKULUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu (Fundusz) podjęło uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie Funduszu w trybie i na warunkach określonych przez Statut Funduszu, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. 

Zgodnie ze Statutem Funduszu likwidatorem jest depozytariusz tj. Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie. 

Wszystkie aktywa Funduszu w postaci wierzytelności o wartości nominalnej 14,4 mln zł zostały przeniesione do jednostki zależnej od Emitenta tj. PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. 

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

 

Przewiń do góry