15/11/2013

Raport bieżący nr 74/2013: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Publicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 listopada 2013 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii T1 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji w tym ceny emisyjnej oraz liczby emitowanych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2013 roku., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl 

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 150.000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 15.000.000 złotych. 

Wpływy netto z emisji Obligacji serii T1 zostaną przeznaczone przez Emitenta zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa oparta będzie o WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,0 punkty procentowe. Odsetki od Obligacji wypłacane będą w okresach co trzy miesiące. 

Okres zapadalności Obligacji wynosi 48 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału Obligacji. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Obligatariuszom nie przysługuje natomiast prawo wcześniejszego żądania wykupu Obligacji, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 24 ust. 2 i 3 Ustawy o obligacjach, tj. w sytuacji niewypełnienia przez Emitenta w terminie, całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, jak również w przypadku likwidacji Emitenta. 

Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 

Łączna wartość wszystkich zobowiązań finansowych Spółki na dzień 30 września 2013 r., zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za trzeci kwartał 2013 roku, wynosi 609 mln zł.

Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla Emitenta i jego Grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa KRUK poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. 

Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), pełna informacji o szczegółowych warunkach emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu (Ostateczne Warunki Emisji Obligacji) udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitent www.kruksa.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl .

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Przewiń do góry