02/12/2011

Raport bieżący nr 74/2011: Zakończenie negocjacji dot. zawarcia umowy na zakup wierzytelności

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent) informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 r., PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jednostka zależna od KRUK S.A.,  zakończyła negocjacje z Bankiem Zachodnim WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zawarcia umowy na zakup wierzytelności.
Nominalna wartość portfela wierzytelności wynosi 228.424.736,92 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 92/100 zł.)
Zarząd Emitenta, osobnym raportem bieżącym, niezwłocznie poinformuje o zawarciu umowy znaczącej związanej z zakończonymi negocjacjami.

Przewiń do góry