30/12/2014

Raport bieżący nr 73/2014: Informacja o łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 roku Emitent oraz spółka zależna od Emitenta tj. KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (Spółka) zawarły umowy, w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z pozostałymi spółkami z Grupy Kapitałowej KRUK (Grupa) w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 55 mln zł i tym samym przekroczyła wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta.

Największą pod względem wartości, spośród umów zawartych w ww. okresie jest zawarta w dniu dzisiejszym umowa kompensaty wzajemnych wierzytelności w wysokości 102 mln CZK w celu dokonania dopłaty do pozostałych funduszy kapitałowych Spółki poza kapitał zakładowy (Umowa). Wartość wierzytelności przeliczona wg. kursu średniego NBP z dnia 30 grudnia 2014 roku wynosi 15.881.400 zł. 

Wspomniana powyżej Umowa nie zawierała warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.

Jako kryterium uznania łącznej wartości umów za znaczące Emitent przyjął 10% przychodów ze sprzedaży Grupy za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

 

Przewiń do góry