18/11/2015

Raport bieżący nr 72/2015: Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej InvestCapital Ltd

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 roku w spółce zależnej Emitenta InvestCapital Ltd. z siedzibą na Malcie (InvestCapital)) dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 225 940 000zł do kwoty 370 940 000 zł poprzez utworzenie 1 450 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 145 000 000 zł.

Wszystkie udziały, o których mowa powyżej zostały objęte przez Emitenta. Nowo objęte udziały stanowią 39% kapitału zakładowego InvestCapital. Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 100 zł za każdy udział.

W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada bezpośrednio 3 709 399 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i łącznej wartości 370 939 900 zł, przy czym łącznie tj.  bezpośrednio oraz pośrednio Emitent posiada 3 709 400 udziałów o łącznej wartości 370 940 000 zł. Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania wkładu pieniężnego były środki pochodzące z kredytów bankowych. Przedmiotowe nabycie ma charakter inwestycji długoterminowej. Środki pieniężne uzyskane przez InvestCapital zostaną wykorzystane w celu podwyższenia kapitału w spółce Secapital S.a r.l.

Udziały posiadane bezpośrednio przez Emitenta stanowią 99,99% kapitału zakładowego i uprawniają do 100% liczby głosów na zgromadzeniu wspólników InvestCapital, natomiast pozostały udział bez prawa głosu jest w posiadaniu spółki 100 % zależnej od Emitenta - Secapital Polska Sp. z o.o. przy czym udziały posiadane przez Emitenta łącznie tj. bezpośrednio oraz pośrednio stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników InvestCapital.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i InvestCapital polegają na tym, że jeden Członek Zarządu Emitenta jest jednocześnie Członkiem Zarządu spółki InvestCapital.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Przewiń do góry